Page MenuHome GnuPG

No OneTemporary

This file is larger than 256 KB, so syntax highlighting was skipped.
diff --git a/po/ca/kleopatra.po b/po/ca/kleopatra.po
index 4c3605b25..24a4d5041 100644
--- a/po/ca/kleopatra.po
+++ b/po/ca/kleopatra.po
@@ -1,12579 +1,12532 @@
# Translation of kleopatra.po to Catalan
# Copyright (C) 2004-2023 This_file_is_part_of_KDE
#
# SPDX-FileCopyrightText: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>
# Albert Astals Cid <aacid@kde.org>, 2004, 2005.
# Sebastià Pla i Sanz <sps@sastia.com>, 2004, 2006.
# Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
# Manuel Tortosa Moreno <manutortosa@gmail.com>, 2009, 2010, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kleopatra\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-12-09 00:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-12-07 10:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-12-09 11:56+0100\n"
"Last-Translator: Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 22.12.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: &\n"
#, kde-format
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
msgid "Your names"
msgstr "Albert Astals Cid,Sebastià Pla i Sanz,Josep M. Ferrer,Antoni Bella"
#, kde-format
msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgid "Your emails"
msgstr "aacid@kde.org,sps@sastia.com,txemaq@gmail.com,antonibella5@yahoo.com"
#: src/aboutdata.cpp:47
msgid "Andre Heinecke"
msgstr "Andre Heinecke"
#: src/aboutdata.cpp:47
msgid "Current Maintainer"
msgstr "Mantenidor actual"
#: src/aboutdata.cpp:48
msgid "Marc Mutz"
msgstr "Marc Mutz"
#: src/aboutdata.cpp:48 src/aboutdata.cpp:49
msgid "Former Maintainer"
msgstr "Mantenidor anterior"
#: src/aboutdata.cpp:49
msgid "Steffen Hansen"
msgstr "Steffen Hansen"
#: src/aboutdata.cpp:50
msgid "Matthias Kalle Dalheimer"
msgstr "Matthias Kalle Dalheimer"
#: src/aboutdata.cpp:50
msgid "Original Author"
msgstr "Autor original"
#: src/aboutdata.cpp:54
msgid "David Faure"
msgstr "David Faure"
#: src/aboutdata.cpp:54
msgid "Backend configuration framework, KIO integration"
msgstr "Marc de treball de la configuració del dorsal, integració KIO"
#: src/aboutdata.cpp:55
msgid "Michel Boyer de la Giroday"
msgstr "Michel Boyer de la Giroday"
#: src/aboutdata.cpp:56
msgid "Key-state dependent colors and fonts in the certificates list"
msgstr ""
"Colors i tipus de lletra dependents de l'estat de les claus a la llista de "
"certificats"
#: src/aboutdata.cpp:59
msgid "Thomas Moenicke"
msgstr "Thomas Moenicke"
#: src/aboutdata.cpp:59
msgid "Artwork"
msgstr "Grafisme"
#: src/aboutdata.cpp:60
msgid "Frank Osterfeld"
msgstr "Frank Osterfeld"
#: src/aboutdata.cpp:60
msgid "Resident gpgme/win wrangler, UI Server commands and dialogs"
msgstr "Domador resident del gpgme/win, ordres del servidor IU i diàlegs"
#: src/aboutdata.cpp:61
msgid "Karl-Heinz Zimmer"
msgstr "Karl-Heinz Zimmer"
#: src/aboutdata.cpp:61
msgid "DN display ordering support, infrastructure"
msgstr "Funcionament de l'ordenació en mostrar el DN, infraestructura"
#: src/aboutdata.cpp:62
msgid "Laurent Montel"
msgstr "Laurent Montel"
#: src/aboutdata.cpp:62
msgid "Qt5 port, general code maintenance"
msgstr "Adaptació a les Qt5, manteniment general del codi"
#: src/aboutdata.cpp:93
#, kde-format
msgctxt "Preceeds a list of applications/libraries used by Kleopatra"
msgid "Uses:"
msgstr "Usos:"
#: src/aboutdata.cpp:128
#, kde-format
msgid "Kleopatra"
msgstr "Kleopatra"
#: src/aboutdata.cpp:130
#, kde-format
msgid "Certificate Manager and Unified Crypto GUI"
msgstr "Gestor de certificats i IGU criptogràfica unificada"
#: src/aboutdata.cpp:132
#, kde-format
msgid ""
"(c) 2002 Steffen Hansen, Matthias Kalle Dalheimer, "
"Klarälvdalens Datakonsult AB\n"
"(c) 2004, 2007, 2008, 2009 Marc Mutz, Klarälvdalens Datakonsult AB"
msgstr ""
"(c) 2002 Steffen Hansen, Matthias Kalle Dalheimer, Klarälvdalens Datakonsult "
"AB\n"
"(c) 2004, 2007, 2008, 2009 Marc Mutz, Klarälvdalens Datakonsult AB"
#: src/aboutdata.cpp:135
#, kde-format
msgid "(c) 2016-2018 Intevation GmbH"
msgstr "(c) 2016-2018 Intevation GmbH"
#: src/aboutdata.cpp:137
#, kde-format
msgid "(c) 2010-%1 The Kleopatra developers, g10 Code GmbH"
msgstr "(c) 2010-%1 The Kleopatra developers, g10 Code GmbH"
#: src/commands/adduseridcommand.cpp:204
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to add the user ID: <message>%1</"
"message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en intentar afegir l'ID d'usuari: <message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/adduseridcommand.cpp:207
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Add User ID Error"
msgstr "Error en afegir un ID d'usuari"
#: src/commands/adduseridcommand.cpp:212
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "User ID successfully added."
msgstr "L'ID d'usuari s'ha afegit correctament."
#: src/commands/adduseridcommand.cpp:213
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Add User ID Succeeded"
msgstr "S'ha afegit l'ID d'usuari"
#: src/commands/authenticatepivcardapplicationcommand.cpp:128
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:122
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:180
#: src/commands/importcertificatefrompivcardcommand.cpp:77
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:365
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:124
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:196
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:196
#, kde-format
msgid "Failed to find the PIV card with the serial number: %1"
msgstr "No s'ha pogut trobar la targeta PIV amb el número de sèrie: %1"
#: src/commands/authenticatepivcardapplicationcommand.cpp:154
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Authenticating to the card failed: %1"
msgstr "Ha fallat en autenticar la targeta: %1"
#: src/commands/authenticatepivcardapplicationcommand.cpp:174
#, kde-format
msgid ""
"Please enter the PIV Card Application Administration Key in hex-encoded form."
msgstr ""
"Introduïu la clau d'administració de l'aplicació de la targeta PIV en format "
"codificat hexadecimal."
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:129
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:343
#, kde-format
msgid "Sorry! No suitable certificate to write to this card slot was found."
msgstr ""
"No s'ha trobat cap certificat adequat per escriure'l en aquesta ranura de la "
"targeta."
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:135
#: src/view/pivcardwidget.cpp:284
#, kde-format
msgctxt "X.509 certificate DN (validity, created: date)"
msgid "%1 (%2, created: %3)"
msgstr "%1 (%2, creat: %3)"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:140
#, kde-format
msgctxt "@info %1 name of card slot, %2 serial number of card"
msgid ""
"<p>Please confirm that you want to write the following certificate to the %1 "
"slot of card %2:</p><center>%3</center>"
msgstr ""
"<p>Confirmeu que voleu escriure el certificat següent a la ranura %1 de la "
"targeta %2:</p><center>%3</center>"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:146
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Write certificate"
msgstr "Escriu el certificat"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:150
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Write certificate to card"
msgstr "Escriu el certificat a la targeta"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:172
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Exporting the certificate failed: %1"
msgstr "Ha fallat en exportar el certificat: %1"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:249
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Writing the certificate to the card failed: %1"
msgstr "Ha fallat en escriure el certificat a la targeta: %1"
#: src/commands/certificatetopivcardcommand.cpp:251
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Writing the certificate to the card succeeded."
msgstr "El certificat s'ha escrit correctament a la targeta."
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:155
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Key is Revoked"
msgstr "La clau està revocada"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:155
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Key is Expired"
msgstr "La clau ha caducat"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:157
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This key has been revoked. You cannot certify it."
msgstr "Aquesta clau s'ha revocat. No la podeu certificar."
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:158
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This key has expired. You cannot certify it."
msgstr "Aquesta clau ha caducat No la podeu certificar."
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:174
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"To certify other certificates, you first need to create an OpenPGP "
"certificate for yourself."
msgstr ""
"Per a certificar altres certificats, primer heu de crear un certificat "
"OpenPGP per a vós mateix."
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:175
#, kde-format
msgid "Do you wish to create one now?"
msgstr "Voleu crear-ne un de nou?"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:176
#, kde-format
msgid "Certification Not Possible"
msgstr "No és possible la certificació"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:177
#, kde-format
msgid "Create"
msgstr "Crea"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:229
#, kde-format
msgid ""
"<p>An error occurred while trying to certify<br/><br/><b>%1</b>:</p><p>\t%2</"
"p>"
msgstr ""
"<p>S'ha produït un error en intentar certificar <br/><br/><b>%1</b>:</p><p>\t"
"%2</p>"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:233
#, kde-format
msgid "Certification Error"
msgstr "Error en certificar"
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:238
#, kde-format
msgid "Certification successful."
msgstr "Certificació correcta."
#: src/commands/certifycertificatecommand.cpp:238
#, kde-format
msgid "Certification Succeeded"
msgstr "Certificació correcta"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:116
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Group Cannot Be Certified"
msgstr "No s'ha pogut certificar el grup"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:117
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This group contains S/MIME certificates which cannot be certified."
msgstr "Aquest grup conté certificats S/MIME que no es poden certificar."
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:171
#: src/dialogs/certifycertificatedialog.cpp:43
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Certify Certificates"
msgstr "Certifica certificats"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:172
#, kde-format
msgctxt "@info:progress"
msgid "Certifying certificates ..."
msgstr "S'estan certificant els certificats..."
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:244
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The certification of the certificates failed.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat la certificació dels certificats.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:267
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "All certificates were certified successfully."
msgstr "Tots els certificats X.509 s'han certificat correctament."
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:272
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The certification of all certificates failed.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat la certificació de tots els certificats.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:277
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "1 of %2 certificates was certified successfully."
msgid_plural "%1 of %2 certificates were certified successfully."
msgstr[0] "1 de %2 certificats s'ha certificat correctament."
msgstr[1] "%1 de %2 certificats s'han certificat correctament."
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:295
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<p>Next the certified certificates will be uploaded to the configured "
"certificate directory.</p>"
msgstr ""
"<p>A continuació, els certificats certificats es pujaran al directori de "
"certificats configurat.</p>"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:300
#, kde-format
msgctxt "A user ID (an error description)"
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:309
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "<p>Certifying the following certificates failed:</p>"
msgstr "<p>Ha fallat la certificació dels certificats següents:</p>"
#: src/commands/certifygroupcommand.cpp:311
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Certification Completed"
msgstr "La certificació s'ha completat"
#: src/commands/changeexpirycommand.cpp:225
#, kde-format
msgid ""
"<p>An error occurred while trying to change the end of the validity period "
"for <b>%1</b>:</p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p>S'ha produït un error en provar de canviar el final del període de "
"validesa de <b>%1</b>:</p><p>%2</p>"
#: src/commands/changeexpirycommand.cpp:233
#, kde-format
msgid "End of validity period changed successfully."
msgstr "El final del període de validesa s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:103
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "Is '%1' your own certificate?"
msgstr "És «%1» el vostre propi certificat?"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:104
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:639
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Mark Own Certificate"
msgstr "Marca com a certificat propi"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:105
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Yes, it's mine"
msgstr "Sí, és meu"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:106
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "No, it's not mine"
msgstr "No, no és meu"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:134
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info %1: a certificate, %2: name of a compliance mode"
msgid ""
"<para>Do you want to grant '%1' the power to mark certificates as %2 for you?"
"</para><para><emphasis>This means that the owner of this certificate "
"properly checks fingerprints and confirms the identities of others.</"
"emphasis></para>"
msgstr ""
"<para>Voleu concedir a «%1» el dret de marcar els certificats com a %2 per "
"vós?</para><para><emphasis>Això significa que el propietari d'aquest "
"certificat comprova correctament les empremtes dactilars i confirma les "
"identitats d'altres.</emphasis></para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:140
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info %1: a certificate"
msgid ""
"<para>Do you want to grant '%1' the power to mark certificates as valid for "
"you?</para><para><emphasis>This means that the owner of this certificate "
"properly checks fingerprints and confirms the identities of others.</"
"emphasis></para>"
msgstr ""
"<para>Voleu concedir a «%1» el dret de marcar els certificats com a vàlids "
"per vós?</para><para><emphasis>Això significa que el propietari d'aquest "
"certificat comprova correctament les empremtes dactilars i confirma les "
"identitats d'altres.</emphasis></para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:146
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Grant Certification Power"
msgstr "Concessió del dret de certificació"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:147
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Grant Power"
msgstr "Concedeix el dret"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:157
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info %1: a certificate, %2: name of a compliance mode"
msgid ""
"<para>The certificate '%1' is empowered to mark other certificates as %2 for "
"you.</para><para>Do you want to revoke this power?</para>"
msgstr ""
"<para>El certificat «%1» està facultat per a marcar altres certificats com a "
"%2 per vós.</para><para>Voleu revocar aquest dret?</para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:162
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info %1: a certificate"
msgid ""
"<para>The certificate '%1' is empowered to mark other certificates as valid "
"for you.</para><para>Do you want to revoke this power?</para>"
msgstr ""
"<para>El certificat «%1» està facultat per a marcar altres certificats com a "
"vàlids per vós.</para><para>Voleu revocar aquest dret?</para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:167
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Revoke Certification Power"
msgstr "Revocació del dret de certificació"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:168
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Revoke Power"
msgstr "Revoca el dret"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:234
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while marking certificate '%1' as your certificate.</"
"para><para><message>%2</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en marcar el certificat «%1» com a certificat "
"vostre.</para><para><message>%2</message></para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:241
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while granting certification power to '%1'.</"
"para><para><message>%2</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en concedir el dret de certificació a «%1».</"
"para><para><message>%2</message></para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:248
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while revoking the certification power of '%1'.</"
"para><para><message>%2</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en revocar el dret de certificació de «%1».</"
"para><para><message>%2</message></para>"
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:264
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Certificate '%1' was marked as your certificate."
msgstr "El certificat «%1» s'ha marcat com a certificat vostre."
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:267
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Certification power was granted to '%1'."
msgstr "S'ha concedit el dret de certificació a «%1»."
#: src/commands/changeownertrustcommand.cpp:270
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The certification power of '%1' was revoked."
msgstr "S'ha revocat el dret de certificació de «%1»."
#: src/commands/changepassphrasecommand.cpp:179
#, kde-format
msgid ""
"<p>An error occurred while trying to change the passphrase for <b>%1</b>:</"
"p><p>%2</p>"
msgstr ""
"<p>S'ha produït un error en provar de canviar la frase de pas per a <b>%1</"
"b>:</p> <p>%2</p>"
#: src/commands/changepassphrasecommand.cpp:183
#, kde-format
msgid "Passphrase Change Error"
msgstr "Error en canviar la frase de pas"
#: src/commands/changepassphrasecommand.cpp:188
#, kde-format
msgid "Passphrase changed successfully."
msgstr "La frase de pas s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepassphrasecommand.cpp:188
#, kde-format
msgid "Passphrase Change Succeeded"
msgstr "Frase de pas canviada correctament"
#: src/commands/changepincommand.cpp:123
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:141
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:106
#: src/view/netkeywidget.cpp:268 src/view/netkeywidget.cpp:320
#, kde-format
msgid "Failed to find the smartcard with the serial number: %1"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar la targeta intel·ligent amb el número de sèrie: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:147
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the PUK failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el PUK: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:150
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Unblocking the PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat en desbloquejar el PIN: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:153
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the Admin PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el PUK d'administració: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:156
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the Reset Code failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el codi de restauració: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:160
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Setting the NKS PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat la configuració del PIN del NKS: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:162
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the NKS PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el PIN del KNS: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:167
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Setting the SigG PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat la configuració del PIN del SigG: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:169
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the SigG PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el PIN del SigG: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:172
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Changing the PIN failed: %1"
msgstr "Ha fallat en canviar el PIN: %1"
#: src/commands/changepincommand.cpp:179
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "PUK successfully changed."
msgstr "El PUK s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepincommand.cpp:182
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Unblocked and set a new PIN successfully."
msgstr "S'ha desbloquejat i establert correctament el PIN."
#: src/commands/changepincommand.cpp:185
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Admin PIN changed successfully."
msgstr "El PIN d'administració s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepincommand.cpp:188
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Reset Code changed successfully."
msgstr "El codi de restauració s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepincommand.cpp:192
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "NKS PIN set successfully."
msgstr "S'ha establert correctament el PIN del KNS."
#: src/commands/changepincommand.cpp:194
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "NKS PIN changed successfully."
msgstr "El PIN del NKS s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepincommand.cpp:199
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "SigG PIN set successfully."
msgstr "S'ha establert correctament el PIN del SigG."
#: src/commands/changepincommand.cpp:201
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "SigG PIN changed successfully."
msgstr "El PIN del SigG s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changepincommand.cpp:204
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "PIN changed successfully."
msgstr "El PIN s'ha canviat correctament."
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:76
#, kde-format
msgid ""
"Failed to update the trust database:\n"
"%1"
msgstr ""
"Ha fallat en actualitzar la base de dades de confiança:\n"
"%1"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:79
#, kde-format
msgid "Root Trust Update Failed"
msgstr "Ha fallat en actualitzar la confiança de l'arrel"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:264
#, kde-format
msgid "Cannot open existing file \"%1\" for reading: %2"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer existent «%1» per a lectura: %2"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:292
#, kde-format
msgid "Cannot open file \"%1\" for reading and writing: %2"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura i escriptura: %2"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:295
#, kde-format
msgid "Cannot set restrictive permissions on file %1: %2"
msgstr "No s'han pogut establir permisos restrictius en el fitxer %1: %2"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:355
#, kde-format
msgid "Failed to move file %1 to its final destination, %2: %3"
msgstr "Ha fallat en moure el fitxer %1 a la seva destinació final, %2: %3"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:364
#, kde-format
msgid "Could not find gpgconf executable"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable «gpgconf»"
#: src/commands/changeroottrustcommand.cpp:375
#, kde-format
msgid "\"gpgconf --reload gpg-agent\" failed: %1"
msgstr "Ha fallat «gpgconf --reload gpg-agent»: %1"
#: src/commands/checksumcreatefilescommand.cpp:151
#: src/commands/checksumverifyfilescommand.cpp:150
#: src/commands/decryptverifyclipboardcommand.cpp:155
#: src/commands/decryptverifyfilescommand.cpp:206
#: src/commands/encryptclipboardcommand.cpp:150
#: src/commands/encryptclipboardcommand.cpp:162
#: src/commands/signclipboardcommand.cpp:150
#: src/commands/signclipboardcommand.cpp:162
#: src/commands/signencryptfilescommand.cpp:274
#, kde-format
msgid "An error occurred: %1"
msgstr "S'ha detectat un error: %1"
#: src/commands/checksumcreatefilescommand.cpp:151
#, kde-format
msgid "Create Checksum Files Error"
msgstr "Error en crear els fitxers de suma de verificació"
#: src/commands/checksumcreatefilescommand.cpp:164
#, kde-format
msgid "Select One or More Files to Create Checksums For"
msgstr "Seleccioneu un o més fitxers per a crear la suma de verificació"
#: src/commands/checksumverifyfilescommand.cpp:150
#, kde-format
msgid "Verify Checksum Files Error"
msgstr "Error en verificar els fitxers de suma de verificació"
#: src/commands/checksumverifyfilescommand.cpp:163
#, kde-format
msgid "Select One or More Checksum Files"
msgstr "Seleccioneu un o més fitxers de suma de verificació"
#: src/commands/clearcrlcachecommand.cpp:41
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Clear CRL Cache Error"
msgstr "Error en netejar el cau de la CRL"
#: src/commands/clearcrlcachecommand.cpp:46
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Clear CRL Cache Finished"
msgstr "La neteja del cau de la CRL ha acabat"
#: src/commands/clearcrlcachecommand.cpp:52
#, kde-format
msgid ""
"The DirMngr process that tried to clear the CRL cache ended prematurely "
"because of an unexpected error. Please check the output of %1 for details."
msgstr ""
"El procés DirMngr que ha provat de netejar el cau de la CRL ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat. Comproveu la sortida de %1 per als "
"detalls."
#: src/commands/clearcrlcachecommand.cpp:61
#, kde-format
msgid ""
"An error occurred while trying to clear the CRL cache. The output from %1 "
"was:\n"
"%2"
msgstr ""
"S'ha produït un error en provar de netejar el cau de la CRL. La sortida de "
"%1 ha estat:\n"
"%2"
#: src/commands/clearcrlcachecommand.cpp:69
#, kde-format
msgid "CRL cache cleared successfully."
msgstr "S'ha netejat el cau de la CRL amb èxit."
#: src/commands/command_p.h:92 src/commands/keytocardcommand.cpp:485
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Success"
msgstr "Correcte"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:151
#, kde-format
msgid "Certificate Details"
msgstr "Detalls del certificat"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:192
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:207
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Creating a CSR for the card key failed:\n"
"%1"
msgstr ""
"Ha fallat en crear una CSR per a la clau de la targeta:\n"
"%1"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:212
#: src/newcertificatewizard/resultpage.cpp:251
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Successfully wrote request to <filename>%1</filename>.</para><para>You "
"should now send the request to the Certification Authority (CA).</para>"
msgstr ""
"<para>S'ha escrit correctament la sol·licitud a <filename>%1</filename>.</"
"para><para>Ara hauríeu d'enviar la sol·licitud a l'autoritat de certificació "
"(CA).</para>"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:215
#: src/newcertificatewizard/resultpage.cpp:254
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Request Saved"
msgstr "S'ha desat la sol·licitud"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:249
#: src/newcertificatewizard/resultpage.cpp:231
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Save Request"
msgstr "Desa la sol·licitud"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:252
#: src/newcertificatewizard/resultpage.cpp:231
#, kde-format
msgid "PKCS#10 Requests (*.p10)"
msgstr "Sol·licituds de PKCS#10 (*.p10)"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:260
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Saving the request failed.</para><para><message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat la sol·licitud de desament.</para><para><message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/createcsrforcardkeycommand.cpp:261
#: src/newcertificatewizard/resultpage.cpp:247
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Error Saving Request"
msgstr "Error en desar la sol·licitud"
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:115
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<p>There is already an OpenPGP key corresponding to the signing key on this "
"card:</p><p>%1</p><p>Do you still want to create an OpenPGP key for the card "
"keys?</p>"
msgstr ""
"<p>Ja hi ha una clau OpenPGP corresponent a la clau de signatura en aquesta "
"targeta:</p><p>%1</p><p>Encara voleu crear una clau OpenPGP per a les claus "
"de la targeta?</p>"
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:120
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Create OpenPGP Key"
msgstr "Crea una clau OpenPGP"
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:133
#, kde-format
msgid "Enter User ID"
msgstr "Introdueix l'ID d'usuari"
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:179
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Creating an OpenPGP key from the card keys failed: %1"
msgstr ""
"Ha fallat en crear una clau OpenPGP a partir de les claus de la targeta: %1"
#: src/commands/createopenpgpkeyfromcardkeyscommand.cpp:181
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Successfully generated an OpenPGP key from the card keys."
msgstr ""
"S'ha generat correctament una clau OpenPGP a partir de les claus de la "
"targeta."
#: src/commands/decryptverifyclipboardcommand.cpp:141
#, kde-format
msgid "The clipboard does not appear to contain a signature or encrypted text."
msgstr "Sembla que el porta-retalls no conté cap signatura o text encriptat."
#: src/commands/decryptverifyclipboardcommand.cpp:143
#: src/commands/decryptverifyclipboardcommand.cpp:155
#, kde-format
msgid "Decrypt/Verify Clipboard Error"
msgstr "Error en el desencriptatge/verificació del porta-retalls"
#: src/commands/decryptverifyfilescommand.cpp:67
#, kde-format
msgid "Decrypt/Verify Failed"
msgstr "Ha fallat el desencriptatge/verificació"
#: src/commands/decryptverifyfilescommand.cpp:206
#, kde-format
msgid "Decrypt/Verify Files Error"
msgstr "Error en desencriptar/verificar els fitxers"
#: src/commands/decryptverifyfilescommand.cpp:219
#, kde-format
msgid "Select One or More Files to Decrypt and/or Verify"
msgstr "Seleccioneu un o més fitxers a desencriptar i/o verificar"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:80
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Delete Certificates"
msgstr "Suprimeix els certificats"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:159
msgid ""
"Neither the OpenPGP nor the CMS backends support certificate deletion.\n"
"Check your installation."
msgstr ""
"Ni el dorsal de l'OpenPGP ni el del CMS admeten la supressió de "
"certificats.\n"
"Comproveu la vostra instal·lació."
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:163
msgid ""
"The OpenPGP backend does not support certificate deletion.\n"
"Check your installation.\n"
"Only the selected CMS certificates will be deleted."
msgstr ""
"El dorsal de l'OpenPGP no admet la supressió de certificats.\n"
"Comproveu la vostra instal·lació.\n"
"Només se suprimiran els certificats CMS seleccionats."
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:170
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:174
msgid ""
"The OpenPGP backend does not support certificate deletion.\n"
"Check your installation."
msgstr ""
"El dorsal de l'OpenPGP no admet la supressió de certificats.\n"
"Comproveu la vostra instal·lació."
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:180
msgid ""
"The CMS backend does not support certificate deletion.\n"
"Check your installation.\n"
"Only the selected OpenPGP certificates will be deleted."
msgstr ""
"El dorsal del CMS no admet la supressió de certificats.\n"
"Comproveu la vostra instal·lació.\n"
"Només se suprimiran els certificats OpenPGP seleccionats."
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:193
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:203
msgid ""
"The CMS backend does not support certificate deletion.\n"
"Check your installation."
msgstr ""
"El dorsal del CMS no admet la supressió de certificats.\n"
"Comproveu la vostra instal·lació."
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:270
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:349
#, kde-format
msgid "Certificate Deletion Failed"
msgstr "La supressió del certificat ha fallat"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:270
#, kde-format
msgid "Certificate Deletion Problem"
msgstr "Problema en suprimir un certificat"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:337
#, kde-format
msgid "OpenPGP backend: %1"
msgstr "Dorsal OpenPGP: %1"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:341
#, kde-format
msgid "CMS backend: %1"
msgstr "Dorsal CMS: %1"
#: src/commands/deletecertificatescommand.cpp:345
#, kde-format
msgid ""
"<qt><p>An error occurred while trying to delete the certificate:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>S'ha produït un error en provar de suprimir el certificat:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:73
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:104
#, kde-format
msgctxt "@action:button Update the log text widget"
msgid "&Update"
msgstr "&Actualitza"
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:285
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Certificate Dump"
msgstr "Bolcat del certificat"
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:314
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:323
#, kde-format
msgid "Unable to start process gpgsm. Please check your installation."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el procés «gpgsm». Comproveu la instal·lació."
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:316
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:343
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:349
#, kde-format
msgid "Dump Certificate Error"
msgstr "Error en el bolcat del certificat"
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:339
#, kde-format
msgid ""
"The GpgSM process that tried to dump the certificate ended prematurely "
"because of an unexpected error. Please check the output of gpgsm --dump-cert "
"%1 for details."
msgstr ""
"El procés GpgSM que ha provat de bolcar el certificat ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat. Comproveu la sortida de «gpgsm --"
"dump-cert %1» per als detalls."
#: src/commands/dumpcertificatecommand.cpp:346
#, kde-format
msgid ""
"An error occurred while trying to dump the certificate. The output from "
"GpgSM was:\n"
"%1"
msgstr ""
"S'ha produït un error en provar de bolcar el certificat. La sortida del "
"GpgSM ha estat:\n"
"%1"
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:122
#, kde-format
msgid "Show Entries"
msgstr "Mostra les entrades"
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:193
#, kde-format
msgctxt "Count of revocations in a CRL"
msgid "Entries:"
msgstr "Entrades:"
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:301
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "CRL Cache Dump"
msgstr "Bolcat del cau de la CRL"
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:325
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:351
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:357
#, kde-format
msgid "Dump CRL Cache Error"
msgstr "Error en el bolcat del cau de la CRL"
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:348
#, kde-format
msgid ""
"The GpgSM process that tried to dump the CRL cache ended prematurely because "
"of an unexpected error. Please check the output of gpgsm --call-dirmngr "
"listcrls for details."
msgstr ""
"El procés GpgSM que ha provat de bolcar el cau de la CRL ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat. Comproveu la sortida de «gpgsm --"
"call-dirmngr listcrls» per als detalls."
#: src/commands/dumpcrlcachecommand.cpp:354
#, kde-format
msgid ""
"An error occurred while trying to dump the CRL cache. The output from GpgSM "
"was:\n"
"%1"
msgstr ""
"S'ha produït un error en provar de bolcar el cau de la CRL. La sortida de "
"GpgSM ha estat:\n"
"%1"
#: src/commands/encryptclipboardcommand.cpp:150
#: src/commands/encryptclipboardcommand.cpp:162
#, kde-format
msgid "Encrypt Clipboard Error"
msgstr "Error en encriptar el porta-retalls"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:182
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:68
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You haven't certified all valid user IDs of this certificate with an "
"exportable certification. People relying on your certifications may not be "
"able to verify the certificate.</para><para>Do you want to continue the "
"export?</para>"
msgstr ""
"<para>No heu certificat tots els ID d'usuari vàlids d'aquest certificat amb "
"una certificació exportable. És possible que les persones que confien en les "
"vostres certificacions no puguin verificar el certificat.</para><para>Voleu "
"continuar l'exportació?</para>"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:186
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:201
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:72
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:87
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Confirm Certificate Export"
msgstr "Confirmació de l'exportació de certificats"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:187
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:202
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:73
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:88
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:120
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Export Certificate"
msgid_plural "Export Certificates"
msgstr[0] "Exporta el certificat"
msgstr[1] "Exporta els certificats"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:196
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:82
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You haven't certified all valid user IDs of the certificates listed "
"below with exportable certifications. People relying on your certifications "
"may not be able to verify the certificates.</para><para>Do you want to "
"continue the export?</para>"
msgstr ""
"<para>No heu certificat tots els ID d'usuari vàlids dels certificats "
"llistats a sota amb certificacions exportables. És possible que les persones "
"que confien en les vostres certificacions no puguin verificar el certificat."
"</para><para>Voleu continuar l'exportació?</para>"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:265
#, kde-format
msgctxt "A generic filename for exported certificates"
msgid "certificates"
msgstr "certificats"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:270
#, kde-format
msgctxt "1 is protocol"
msgid "Export %1 Certificates"
msgstr "Exporta els certificats %1"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:273
#, kde-format
msgid "OpenPGP Certificates"
msgstr "Certificats OpenPGP"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:274
#, kde-format
msgid "S/MIME Certificates"
msgstr "Certificats S/MIME"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:277
#, kde-format
msgid "You have to select different filenames for different protocols."
msgstr "Heu de seleccionar diferents noms de fitxer per a protocols diferents."
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:277
#, kde-format
msgid "Export Error"
msgstr "Error d'exportació"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:321
#, kde-format
msgid "Exporting certificates..."
msgstr "S'estan exportant els certificats..."
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:333
#, kde-format
msgid ""
"<qt><p>An error occurred while trying to export the certificate:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>S'ha produït un error en provar d'exportar el certificat:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:337
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:383
#, kde-format
msgid "Certificate Export Failed"
msgstr "L'exportació del certificat ha fallat"
#: src/commands/exportcertificatecommand.cpp:382
#, kde-format
msgid "Could not write to file %1."
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer %1."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:54
#, kde-format
msgctxt "A generic filename for exported certificate groups"
msgid "certificate groups"
msgstr "grups de certificats"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:66
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Export Certificate Group"
msgid_plural "Export Certificate Groups"
msgstr[0] "Exportació del grup de certificats"
msgstr[1] "Exportació dels grups de certificats"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:69
#, kde-format
msgctxt "filename filter like Certificate Groups (*.foo)"
msgid "Certificate Groups (*%1)"
msgstr "Grups de certificats (*%1)"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:160
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:232
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:273
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:280
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:291
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:213
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:220
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:232
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:248
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Export Failed"
msgstr "Ha fallat l'exportació"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:160
#, kde-kuit-format
msgid "Cannot overwrite existing <filename>%1</filename>."
msgstr "No s'ha pogut sobreescriure el <filename>%1</filename> existent."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:198
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You haven't certified all OpenPGP certificates in this group with an "
"exportable certification. People relying on your certifications may not be "
"able to verify the certificates.</para><para>Do you want to continue the "
"export?</para>"
msgstr ""
"<para>No heu certificat tots els certificats OpenPGP d'aquest grup amb una "
"certificació exportable. És possible que les persones que confien en les "
"vostres certificacions no puguin verificar el certificat.</para><para>Voleu "
"continuar l'exportació?</para>"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:202
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:217
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Confirm Group Export"
msgstr "Confirmació d'exportació de grup"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:203
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Export Group"
msgstr "Exporta un grup"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:212
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You haven't certified all OpenPGP certificates in the groups listed "
"below with exportable certifications. People relying on your certifications "
"may not be able to verify the certificates.</para><para>Do you want to "
"continue the export?</para>"
msgstr ""
"<para>No heu certificat tots els certificats OpenPGP dels grups llistats a "
"sota amb una certificació exportable. És possible que les persones que "
"confien en les vostres certificacions no puguin verificar el certificat.</"
"para><para>Voleu continuar l'exportació?</para>"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:218
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Export Groups"
msgstr "Exporta els grups"
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:232
#, kde-kuit-format
msgid "Writing groups to file <filename>%1</filename> failed."
msgstr "Ha fallat en escriure els grups al fitxer <filename>%1</filename>."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:255
#, kde-format
msgid "Exporting certificate groups..."
msgstr "S'estan exportant els grups de certificats..."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:273
#, kde-kuit-format
msgid "Cannot open file <filename>%1</filename> for writing."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer <filename>%1</filename> per a escriptura."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:280
#, kde-kuit-format
msgid "Writing certificates to file <filename>%1</filename> failed."
msgstr ""
"Ha fallat en escriure els certificats al fitxer <filename>%1</filename>."
#: src/commands/exportgroupscommand.cpp:288
#, kde-kuit-format
msgid ""
"<para>An error occurred during the export:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error durant l'exportació:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:102
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Exporting the certificate to a key server is not possible because the usage "
"of key servers has been disabled explicitly."
msgid_plural ""
"Exporting the certificates to a key server is not possible because the usage "
"of key servers has been disabled explicitly."
msgstr[0] ""
"L'exportació del certificat a un servidor de claus no és possible perquè "
"l'ús de servidors de claus s'ha desactivat explícitament."
msgstr[1] ""
"L'exportació dels certificats a un servidor de claus no és possible perquè "
"l'ús de servidors de claus s'ha desactivat explícitament."
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:114
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>When OpenPGP certificates have been exported to a public directory "
"server, it is nearly impossible to remove them again.</para><para>Before "
"exporting your certificate to a public directory server, make sure that you "
"have created a revocation certificate so you can revoke the certificate if "
"needed later.</para><para>Are you sure you want to continue?</para>"
msgstr ""
"<para>Quan s'han exportat els certificats OpenPGP a un servidor de directori "
"públic, és pràcticament impossible d'eliminar-los.</para><para>Abans "
"d'exportar el vostre certificat a un servidor de directori públic, assegureu-"
"vos que heu creat un certificat de revocació de manera que pugueu revocar-lo "
"més tard, si cal.</para><para>Segur que voleu continuar?</para>"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:119
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:77
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:95
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:124
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:154
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Export"
msgstr "Exportació del certificat OpenPGP"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:140
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Export Error"
msgstr "Error en l'exportació del certificat OpenPGP"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:145
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Export Finished"
msgstr "L'exportació del certificat OpenPGP ha finalitzat"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:151
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GPG process that tried to export OpenPGP certificates ended "
"prematurely because of an unexpected error.</para><para>Please check the "
"output of <icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GPG que ha provat d'exportar els certificats OpenPGP ha "
"acabat prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la "
"sortida de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:162
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:621
#, kde-format
msgid " "
msgstr " "
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:163
#, kde-kuit-format
msgctxt ""
"@info used for concatenating multiple lines of text with line breaks; most "
"likely this shouldn't be translated"
msgid "%1<nl />%2"
msgstr "%1<nl />%2"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:168
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to export OpenPGP certificates.</para> "
"<para>The output of <command>%1</command> was:<nl /><message>%2</message></"
"para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en provar d'exportar els certificats OpenPGP.</"
"para> <para>La sortida de <command>%1</command> ha estat:<nl /><message>%2</"
"message></para>"
#: src/commands/exportopenpgpcertstoservercommand.cpp:176
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "OpenPGP certificates exported successfully."
msgstr "Els certificats OpenPGP s'han exportat correctament."
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:74
#, kde-kuit-format
msgctxt "@warning"
msgid ""
"<para><email>%1</email> has no usable transport for mailing a key available, "
"WKS upload not possible.</para>"
msgstr ""
"<para><email>%1</email> no té cap transport útil disponible per a enviar una "
"clau. No és possible la pujada WKS.</para>"
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:85
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Not every mail provider supports WKS, so any key being exported this "
"way may fail individually.</para><para>If exported, a confirmation request "
"mail will be sent to <email>%1</email> which needs to be acknowledged with a "
"mail program to complete the export process.</para><para><application>KMail</"
"application> can handle these mails, but not all mail programs can.</"
"para><para>Once exported, the standard does not (yet) allow for automated "
"removal of a published key.</para><para>Are you sure you want to continue?</"
"para>"
msgstr ""
"<para>No tots els proveïdors de correu suporten WKS, de manera que qualsevol "
"clau que s'exporti d'aquesta manera pot fallar individualment.</"
"para><para>Si s'exporta, s'enviarà una sol·licitud de confirmació a <email>"
"%1</email> que ha de ser reconeguda amb un programa de correu per completar "
"el procés d'exportació.</para><para>El <application>KMail</application> pot "
"gestionar aquests correus, però no tots els programes de correu poden.</"
"para><para>Un cop exportat, l'estàndard no permet (encara) l'eliminació "
"automàtica d'una clau publicada.</para><para>Esteu segur que voleu continuar?"
"</para>"
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:121
#, kde-kuit-format
msgctxt "@error"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to export OpenPGP certificates.</para> "
"<para>The output from GnuPG WKS client was: <message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en provar d'exportar els certificats OpenPGP.</"
"para> <para>La sortida del client WKS del GnuPG ha estat: <message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/exportopenpgpcerttoprovidercommand.cpp:151
#, kde-kuit-format
msgctxt "@error"
msgid ""
"<para>An error occurred when creating the mail to publish key:</"
"para><message>%1</message>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en crear el correu per publicar la clau:</"
"para><message>%1</message>"
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:73
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para><application>Kleopatra</application> uses <application>PaperKey</"
"application> to create a minimized and printable version of your secret key."
"</para><para>Please make sure it is installed.</para>"
msgstr ""
"<para><application>Kleopatra</application> usa el <application>PaperKey</"
"application> per a crear una versió minimitzada i imprimible de la vostra "
"clau secreta.</para><para>Assegureu-vos que es troba instal·lat.</para>"
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:77
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:156
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Failed to find PaperKey executable."
msgstr "Ha fallat en trobar l'executable «PaperKey»."
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:98
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Print Secret Key"
msgstr "Imprimeix la clau secreta"
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:115
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Error printing secret key"
msgstr "Error en imprimir la clau secreta"
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:121
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GPG process that tried to export the secret key ended prematurely "
"because of an unexpected error.</para><para>Please check the output of "
"<icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GPG que intentava exportar la clau secreta ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la sortida "
"de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/exportpaperkeycommand.cpp:130
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to export the secret key.</para> "
"<para>The output from <command>%1</command> was: <message>%2</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en intentar exportar la clau secreta.</para> "
"<para>La sortida de <command>%1</command> ha estat: <message>%2</message></"
"para>"
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:91
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:93
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:77
#, kde-format
msgctxt "description of filename filter"
msgid "Secret Key Files"
msgstr "Fitxers de clau secreta"
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:96
#, kde-format
msgctxt "description of filename filter"
msgid "All Files"
msgstr "Tots els fitxers"
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:103
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:261
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:238
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Secret Key Backup"
msgstr "Còpia de seguretat de clau secreta"
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:121
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Secret Key Backup Error"
msgstr "Error en la còpia de seguretat de la clau secreta"
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:223
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Backing up secret key..."
msgstr "Còpia de seguretat de la clau secreta..."
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:242
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"The result of the backup is empty. Maybe you entered an empty or a wrong "
"passphrase."
msgstr ""
"El resultat de la copia de seguretat és buit. Potser heu introduït una frase "
"de pas buida o incorrecta."
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:249
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:220
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "Cannot open file <filename>%1</filename> for writing."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer <filename>%1</filename> per a escriptura."
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:256
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "Writing key to file <filename>%1</filename> failed."
msgstr "Ha fallat en escriure la clau al fitxer <filename>%1</filename>."
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:261
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The backup of the secret key was created successfully."
msgstr "La còpia de seguretat de la clau secreta s'ha creat correctament."
#: src/commands/exportsecretkeycommand.cpp:268
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred during the backup of the secret key:</"
"para><para><message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error durant la copia de seguretat de la clau secreta:"
"</para><para><message>%1</message></para>"
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:64
#, kde-format
msgctxt "Generic filename for exported subkeys"
msgid "subkeys"
msgstr "subclaus"
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:74
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Export Subkey"
msgid_plural "Export Subkeys"
msgstr[0] "Exportació de subclau"
msgstr[1] "Exportació de subclaus"
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:194
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Exporting subkeys..."
msgstr "S'està exportant subclaus..."
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:213
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The result of the export is empty."
msgstr "El resultat de l'exportació és buit."
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:228
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "Writing subkey to file <filename>%2</filename> failed."
msgid_plural "Writing subkeys to file <filename>%2</filename> failed."
msgstr[0] "Ha fallat en escriure la subclau al fitxer <filename>%2</filename>."
msgstr[1] ""
"Ha fallat en escriure les subclaus al fitxer <filename>%2</filename>."
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:237
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The subkey was exported successfully."
msgid_plural "%1 subkeys were exported successfully."
msgstr[0] "La subclau s'ha exportat correctament."
msgstr[1] "Les %1 subclaus s'han exportat correctament."
#: src/commands/exportsecretsubkeycommand.cpp:245
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred during the export:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error durant l'exportació:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:72
#, kde-format
msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
msgstr "Aquest és un certificat de revocació per a la clau OpenPGP:"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:76
#, kde-format
msgid ""
"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
"declare that a key shall not anymore be used. It is not possible\n"
"to retract such a revocation certificate once it has been published."
msgstr ""
"Un certificat de revocació és una espècie d'«interruptor\n"
"d'apagat» per a declarar públicament que una clau no es pot\n"
"emprar més. No és possible retirar un certificat de revocació\n"
"una vegada ha estat publicat."
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:81
#, kde-format
msgid ""
"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
"the secret key."
msgstr ""
"Useu-lo per a revocar aquesta clau en el cas d'un compromís\n"
"o pèrdua de la clau secreta."
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:85
#, kde-format
msgid ""
"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
"before the 5 dashes below. Remove this colon with a text editor\n"
"before importing and publishing this revocation certificate."
msgstr ""
"Per a evitar un ús accidental d'aquest fitxer, s'ha d'inserir un\n"
"caràcter de dos punts abans dels 5 guions de sota. Cal eliminar\n"
"aquest caràcter amb un editor de text abans de la importació\n"
"i publicació d'aquest certificat de revocació."
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:95
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Certificate successfully created.<br><br>Note:<br>To prevent accidental "
"import of the revocation<br>it is required to manually edit the "
"certificate<br>before it can be imported."
msgstr ""
"El certificat s'ha creat correctament.<br><br>Nota:<br>Per a evitar la "
"importació accidental de la revocació,<br>es requereix editar manualment el "
"certificat abans<br>que es pugui importar."
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:99
#, kde-format
msgid "Revocation certificate created"
msgstr "S'ha creat un certificat de revocació"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:108
#, kde-format
msgid "Generate revocation certificate"
msgstr "Genera un certificat de revocació"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:110
#, kde-format
msgid "Revocation Certificates "
msgstr "Certificats de revocació"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:123
#, kde-kuit-format
msgid ""
"The file <filename>%1</filename> already exists. Do you wish to overwrite it?"
msgstr "El fitxer <filename>%1</filename> ja existeix. Voleu sobreescriure'l?"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:124
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Overwrite File?"
msgstr "Sobreescric el fitxer?"
#: src/commands/genrevokecommand.cpp:184
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Error creating revocation certificate"
msgstr "Error en crear el certificat de revocació"
#: src/commands/gnupgprocesscommand.cpp:129
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Subprocess Diagnostics"
msgstr "Diagnòstics del subprocés"
#: src/commands/gnupgprocesscommand.cpp:274
#, kde-format
msgid "Unable to start process %1. Please check your installation."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el procés %1. Comproveu la instal·lació."
#: src/commands/gnupgprocesscommand.cpp:281
#, kde-format
msgid "Starting %1..."
msgstr "S'està iniciant %1..."
#: src/commands/gnupgprocesscommand.cpp:304
#, kde-format
msgid "Process finished"
msgstr "El procés ha finalitzat"
#: src/commands/importcertificatefromclipboardcommand.cpp:105
#: src/commands/importcertificatefromclipboardcommand.cpp:109
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:135
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:882
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:932
#, kde-format
msgid "Certificate Import Failed"
msgstr "La importació del certificat ha fallat"
#: src/commands/importcertificatefromclipboardcommand.cpp:105
#, kde-format
msgid "Clipboard contents do not look like a certificate."
msgstr "El contingut del porta-retalls no sembla un certificat."
#: src/commands/importcertificatefromclipboardcommand.cpp:109
#, kde-format
msgid "Could not determine certificate type of clipboard contents."
msgstr ""
"No s'ha pogut determinar el tipus de certificat del contingut del porta-"
"retalls."
#: src/commands/importcertificatefromclipboardcommand.cpp:111
#: src/utils/clipboardmenu.cpp:42 src/utils/output.cpp:780
#, kde-format
msgid "Clipboard"
msgstr "Porta-retalls"
#: src/commands/importcertificatefromdatacommand.cpp:77
#: src/view/padwidget.cpp:138 src/view/padwidget.cpp:329
#: src/view/padwidget.cpp:330 src/view/padwidget.cpp:408
#: src/view/padwidget.cpp:409
#, kde-format
msgid "Notepad"
msgstr "Bloc de notes"
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:127
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:187
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Importing Certificates"
msgstr "Importació de certificats"
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:128
#, kde-format
msgid "Importing certificates from 1 file..."
msgid_plural "Importing certificates from %1 files..."
msgstr[0] "S'estan important certificats des d'1 fitxer..."
msgstr[1] "S'estan important certificats des de %1 fitxers..."
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:135
#, kde-format
msgid "Could not open file %1 for reading: %2"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1 per a lectura: %2"
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:156
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:283 src/view/keytreeview.cpp:276
#, kde-format
msgid "Certificates"
msgstr "Certificats"
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:157
#, kde-format
msgid "Any files"
msgstr "Qualsevol fitxer"
#: src/commands/importcertificatefromfilecommand.cpp:164
#, kde-format
msgid "Select Certificate File"
msgstr "Selecció del fitxer de certificat"
#: src/commands/importcertificatefromkeyservercommand.cpp:64
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Fetching Keys"
msgstr "Recuperació de claus"
#: src/commands/importcertificatefromkeyservercommand.cpp:65
#, kde-format
msgid "Fetching 1 key... (this can take a while)"
msgid_plural "Fetching %1 keys... (this can take a while)"
msgstr[0] "S'està recuperant 1 clau... (pot trigar una estona)"
msgstr[1] "S'estan recuperant %1 claus... (pot trigar una estona)"
#: src/commands/importcertificatefrompivcardcommand.cpp:84
#, kde-format
msgid "Sorry! No certificate to import from this card slot was found."
msgstr ""
"No s'ha trobat cap certificat a importar des d'aquesta ranura de la targeta."
#: src/commands/importcertificatefrompivcardcommand.cpp:89
#, kde-format
msgid "Card Certificate"
msgstr "Certificat de la targeta"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:188
#, kde-format
msgid "Importing certificates... (this can take a while)"
msgstr "S'estan important certificats... (pot trigar una estona)"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:243
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Imported Certificates from %1"
msgstr "Certificats importats des de %1"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:245
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Imported certificates from these sources:<br/>%1"
msgstr "Certificats importats des d'aquestes fonts:<br/>%1"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:255
#, kde-format
msgctxt "@title:tab"
msgid "Imported Certificates"
msgstr "Certificats importats"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:268
#, kde-format
msgid "<tr><td align=\"right\">%1</td><td>%2</td></tr>"
msgstr "<tr><td align=\"right\">%1</td><td>%2</td></tr>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:269
#, kde-format
msgid "<tr><td align=\"right\"><b>%1</b></td><td>%2</td></tr>"
msgstr "<tr><td align=\"right\"><b>%1</b></td><td>%2</td></tr>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:270
#, kde-format
msgid "<tr><th colspan=\"2\" align=\"center\">%1</th></tr>"
msgstr "<tr><th colspan=\"2\" align=\"center\">%1</th></tr>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:284
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:324
#, kde-format
msgid "Total number processed:"
msgstr "Nombre total processat:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:285
#, kde-format
msgid "Imported:"
msgstr "Importades:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:287
#, kde-format
msgid "New signatures:"
msgstr "Signatures noves:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:289
#, kde-format
msgid "New user IDs:"
msgstr "ID nous d'usuari:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:291
#, kde-format
msgid "Certificates without user IDs:"
msgstr "Certificats sense ID d'usuari:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:293
#, kde-format
msgid "New subkeys:"
msgstr "Subclaus noves:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:295
#, kde-format
msgid "Newly revoked:"
msgstr "Revocades noves:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:297
#, kde-format
msgid "Not imported:"
msgstr "No importades:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:299
#, kde-format
msgid "Unchanged:"
msgstr "Sense canvis:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:301
#, kde-format
msgid "Secret keys processed:"
msgstr "Claus secretes processades:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:303
#, kde-format
msgid "Secret keys imported:"
msgstr "Claus secretes importades:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:307
#, kde-format
msgid "Secret keys <em>not</em> imported:"
msgstr "Claus secretes <em>no</em> importades:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:309
#, kde-format
msgid "Secret keys unchanged:"
msgstr "Claus secretes sense canvis:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:311
#, kde-format
msgid "Deprecated PGP-2 keys skipped:"
msgstr "Claus obsoletes PGP-2 omeses:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:323
#, kde-format
msgid "Certificate Groups"
msgstr "Grups de certificats"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:325
#, kde-format
msgid "New groups:"
msgstr "Grups nous:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:326
#, kde-format
msgid "Updated groups:"
msgstr "Grups actualitzats:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:341
#, kde-format
msgid "No imports (should not happen, please report a bug)."
msgstr "Cap importació (això no hauria de passar, informeu d'aquest error)."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:343
#, kde-format
msgid "Detailed results of importing %1:"
msgstr "Resultats detallats de la importació %1:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:344
#, kde-format
msgid "Detailed results of import:"
msgstr "Resultats detallats de la importació:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:402
#, kde-format
msgid "A phone call to the person."
msgstr "Una trucada de telèfon a la persona."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:403
#, kde-format
msgid "Using a business card."
msgstr "Usant una targeta de visita."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:404
#, kde-format
msgid "Confirming it on a trusted website."
msgstr "Confirmant-la en un lloc web de confiança."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:408
#, kde-format
msgid "In order to mark the certificate as valid it needs to be certified."
msgstr "Per tal de marcar el certificat com a vàlid s'ha de certificar."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:409
#, kde-format
msgid "Certifying means that you check the Fingerprint."
msgstr "La certificació vol dir que comproveu l'empremta digital."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:410
#, kde-format
msgid "Some suggestions to do this are:"
msgstr "Alguns consells per a fer-ho són:"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:412
#, kde-format
msgid "Do you wish to start this process now?"
msgstr "Voleu iniciar aquest procés ara?"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:413
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "You have imported a new certificate (public key)"
msgstr "Heu importat un certificat nou (clau pública)"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:414
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:193
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Certify"
msgstr "Certifica"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:467
#, kde-format
msgctxt "file name (imported with gpg/gpgsm)"
msgid "%1 (imported with %2)"
msgstr "%1 (importat amb %2)"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:471
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Audit log is empty."
msgstr "El registre d'auditoria és buit."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:473
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Import was canceled."
msgstr "S'ha cancel·lat la importació."
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:493
#, kde-format
msgid "Certificate Import Result"
msgstr "Resultat en la importació de certificats"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:502
#, kde-format
msgid ""
"<qt><p>An error occurred while trying to import the certificate:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>S'ha produït un error en provar d'importar el certificat:</p><p><b>"
"%1</b></p></qt>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:507
#, kde-format
msgid ""
"<qt><p>An error occurred while trying to import the certificate %1:</p><p><b>"
"%2</b></p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>S'ha produït un error en provar d'importar el certificat %1:</p><p><b>"
"%2</b></p></qt>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:623
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "%1<item>%2</item>"
msgstr "%1<item>%2</item>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:627
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You have imported a certificate with fingerprint</para><para><numid>"
"%1</numid></para><para>and user IDs<list>%2</list></para><para>Is this your "
"own certificate?</para>"
msgstr ""
"<para>Heu importat un certificat amb l'empremta digital</para><para><numid>"
"%1</numid></para><para>i ID d'usuari <list>%2</list></para><para>És el propi "
"certificat?</para>"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:640
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Yes, It's Mine"
msgstr "Sí, és meu"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:641
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "No, It's Not Mine"
msgstr "No, no és meu"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:846
#, kde-format
msgid "Fetching 1 signer key... (this can take a while)"
msgid_plural "Fetching %1 signer keys... (this can take a while)"
msgstr[0] "S'està recuperant 1 clau de signant... (pot trigar una estona)"
msgstr[1] "S'estan recuperant %1 claus de signant... (pot trigar una estona)"
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:881
#: src/commands/importcertificatescommand.cpp:931
#, kde-format
msgid ""
"The type of this certificate (%1) is not supported by this Kleopatra "
"installation."
msgstr ""
"Aquest tipus de certificat (%1) no s'admet en aquesta instal·lació del "
"Kleopatra."
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:55
#, kde-format
msgid "Certificate Revocation Lists, DER encoded"
msgstr "Llistes de revocació de certificats, codificades DER"
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:56
#, kde-format
msgid "Select CRL File to Import"
msgstr "Selecció del fitxer CRL a importar"
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:180
#, kde-format
msgid "Unable to start process dirmngr. Please check your installation."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el procés «dirmngr». Comproveu la instal·lació."
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:182
#, kde-format
msgid "Clear CRL Cache Error"
msgstr "Error en netejar el cau de la CRL"
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:200
#, kde-format
msgid ""
"The GpgSM process that tried to import the CRL file ended prematurely "
"because of an unexpected error. Please check the output of gpgsm --call-"
"dirmngr loadcrl <filename> for details."
msgstr ""
"El procés GpgSM que ha provat d'importar el fitxer CRL ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat. Comproveu la sortida de «gpgsm --"
"call-dirmngr loadcrl <nom_del_fitxer>» per als detalls."
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:203 src/commands/importcrlcommand.cpp:208
#, kde-format
msgid "Import CRL Error"
msgstr "Error en importar una CRL"
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:205
#, kde-format
msgid ""
"An error occurred while trying to import the CRL file. The output from gpgsm "
"was:\n"
"%1"
msgstr ""
"S'ha produït un error en provar d'importar el fitxer CRL. La sortida del "
"«gpgsm» ha estat:\n"
"%1"
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:210
#, kde-format
msgid "CRL file imported successfully."
msgstr "El fitxer CRL ha estat importat amb èxit."
#: src/commands/importcrlcommand.cpp:210
#, kde-format
msgid "Import CRL Finished"
msgstr "La importació de la CRL ha acabat"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:86
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:340
#, kde-kuit-format
msgid "Cannot open <filename>%1</filename> for reading."
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer <filename>%1</filename> per a lectura."
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:135
#, kde-format
msgid "Failed to restore any secret keys."
msgstr "Ha fallat en restaurar les claus secretes."
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:143
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "Successfully restored the secret key parts from <filename>%1</filename>"
msgstr ""
"S'ha restaurat amb èxit les parts de la clau secreta des de <filename>%1</"
"filename>"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:152
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para><application>Kleopatra</application> uses <application>PaperKey</"
"application> to import your text backup.</para><para>Please make sure it is "
"installed.</para>"
msgstr ""
"<para><application>Kleopatra</application> usa el <application>PaperKey</"
"application> per a importar una còpia de seguretat en text.</"
"para><para>Assegureu-vos que es troba instal·lat.</para>"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:161
#, kde-format
msgid "Select input file"
msgstr "Selecciona el fitxer d'entrada"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:163
#, kde-format
msgid "Paper backup"
msgstr "Còpia de seguretat en paper"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:196
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Error importing secret key"
msgstr "Error en importar la clau secreta"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:202
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GPG process that tried to restore the secret key ended prematurely "
"because of an unexpected error.</para><para>Please check the output of "
"<icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GPG que intentava restaurar la clau secreta ha acabat "
"prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la sortida "
"de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/importpaperkeycommand.cpp:211
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to restore the secret key.</para> "
"<para>The output from <command>%1</command> was:</para><para><message>%2</"
"message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en intentar restaurar la clau secreta.</para> "
"<para>La sortida de <command>%1</command> ha estat: <message>%2</message></"
"para>"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:59
#, kde-format
msgctxt "smartcard application - serial number of smartcard"
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:152
#, kde-format
msgid "Select Card"
msgstr "Selecció de targeta"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:153
#, kde-format
msgid "Please select the card the key should be written to:"
msgstr "Seleccioneu la targeta en la qual s'ha d'escriure la clau:"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:182 src/commands/keytocardcommand.cpp:464
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:623
#, kde-format
msgid "Failed to find the card with the serial number: %1"
msgstr "No s'ha pogut trobar la targeta amb el número de sèrie: %1"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:192
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Sorry! Writing keys to the card <emphasis>%1</emphasis> is not supported."
msgstr "No està permès escriure claus a la targeta <emphasis>%1</emphasis>."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:220
#, kde-format
msgctxt "@item:inlistbox"
msgid "Signature"
msgstr "Signatura"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:224
#, kde-format
msgctxt "@item:inlistbox"
msgid "Encryption"
msgstr "Encriptatge"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:228
#, kde-format
msgctxt "@item:inlistbox"
msgid "Authentication"
msgstr "Autenticació"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:234
#, kde-format
msgid "Select Card Slot"
msgstr "Selecciona la ranura de la targeta"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:235
#, kde-format
msgid "Please select the card slot the key should be written to:"
msgstr ""
"Seleccioneu la ranura de la targeta en la qual s'ha d'escriure la clau:"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:255
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:136
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:173
#: src/view/pgpcardwidget.cpp:388 src/view/pgpcardwidget.cpp:454
#: src/view/pgpcardwidget.cpp:501
#, kde-format
msgid "Failed to find the OpenPGP card with the serial number: %1"
msgstr "No s'ha pogut trobar la targeta OpenPGP amb el número de sèrie: %1"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:265
#, kde-format
msgid "Sorry! This key cannot be transferred to an OpenPGP card."
msgstr "Aquesta clau no es pot transferir a una targeta OpenPGP."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:280 src/commands/keytocardcommand.cpp:399
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:184
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:135
#: src/view/pgpcardwidget.cpp:397
#, kde-format
msgid ""
"It will no longer be possible to decrypt past communication encrypted for "
"the existing key."
msgstr ""
"Ja no serà possible desencriptar les comunicacions encriptades anteriors a "
"la clau existent."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:283 src/commands/keytocardcommand.cpp:402
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<p>The card <em>%1</em> already contains a key in this slot. Continuing will "
"<b>overwrite</b> that key.</p><p>If there is no backup the existing key will "
"be irrecoverably lost.</p>"
msgstr ""
"<p>La targeta <em>%1</em> ja conté una clau en aquesta ranura. A continuació "
"se <b>sobreescriurà</b> aquesta clau.</p><p>Si no hi ha cap còpia de "
"seguretat es perdrà irremeiablement la clau existent.</p>"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:286
#, kde-format
msgid "The existing key has the fingerprint:"
msgstr "La clau existent té l'empremta digital:"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:289 src/commands/keytocardcommand.cpp:408
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:139
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Overwrite existing key"
msgstr "Sobreescriure la clau existent"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:290 src/commands/keytocardcommand.cpp:409
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Overwrite Existing Key"
msgstr "Sobreescriu la clau existent"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:348
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Select Certificate"
msgstr "Selecció de certificat"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:349
#, kde-format
msgid ""
"Please select the certificate whose key pair you want to write to the card:"
msgstr ""
"Seleccioneu el certificat del qual voleu escriure el seu parell de claus a "
"la targeta:"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:384
#, kde-format
msgid "Sorry! This key cannot be transferred to a PIV card."
msgstr "Aquesta clau no es pot transferir a una targeta PIV."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:389
#, kde-format
msgid ""
"Sorry! Only encryption keys and signing keys can be transferred to a PIV "
"card."
msgstr ""
"Només es poden transferir claus d'encriptatge i claus de signatura a una "
"targeta PIV."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:405
#, kde-format
msgid "The existing key has the key grip:"
msgstr "La clau existent té el control de clau:"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:472
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Copying the key to the card failed."
msgstr "Ha fallat en copiar la clau a la targeta."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:483
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The key has been copied to the card.</para><para>Do you want to delete "
"the copy of the key stored on this computer?</para>"
msgstr ""
"<para>La clau s'ha copiat a la targeta.</para><para>Voleu suprimir la còpia "
"de la clau emmagatzemada en aquest ordinador?</para>"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:486
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Create Backup and Delete Key"
msgstr "Crea una còpia de seguretat i suprimeix la clau"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:487
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Delete Key"
msgstr "Suprimeix la clau"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:488
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Keep Key"
msgstr "Mantén la clau"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:533
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Backup Secret Key"
msgstr "Còpia de seguretat de la clau secreta"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:536
#, kde-format
msgctxt "description of filename filter"
msgid "Secret Key Backup Files"
msgstr "Fitxers de còpia de seguretat de clau secreta"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:587
#, kde-kuit-format
msgid "Cannot open the private key file <filename>%1</filename> for reading."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer de clau privada <filename>%1</filename> per a "
"lectura."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:596
#, kde-kuit-format
msgid "The private key file <filename>%1</filename> is empty."
msgstr "El fitxer de clau privada <filename>%1</filename> està buit."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:606
#, kde-kuit-format
msgid "Cannot open the file <filename>%1</filename> for writing."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer <filename>%1</filename> per a escriptura."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:613
#, kde-kuit-format
msgid "Writing the backup of the secret key to <filename>%1</filename> failed."
msgstr ""
"Ha fallat en escriure la còpia de seguretat de la clau privada a <filename>"
"%1</filename>."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:629
#, kde-kuit-format
msgid "Do you really want to delete the local copy of the secret key?"
msgstr "Segur que voleu suprimir la còpia local de la clau secreta?"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:630
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Confirm Deletion"
msgstr "Confirmació de la supressió"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:649
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Failed to delete the key:</para><para><message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat en suprimir la clau:</para><para><message>%1</message></para>"
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:652
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Successfully copied the key to the card."
msgstr "S'ha copiat correctament la clau a la targeta."
#: src/commands/keytocardcommand.cpp:712
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Copying the key to the card failed:</para><para><message>%1</message></"
"para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat en copiar la clau a la targeta:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/learncardkeyscommand.cpp:59
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Error Learning SmartCard"
msgstr "Error d'aprenentatge de la targeta intel·ligent"
#: src/commands/learncardkeyscommand.cpp:64
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Finished Learning SmartCard"
msgstr "S'ha acabat l'aprenentatge de la targeta intel·ligent"
#: src/commands/learncardkeyscommand.cpp:70
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GPG or GpgSM process that tried to learn the smart card ended "
"prematurely because of an unexpected error.</para><para>Please check the "
"output of <icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GPG o GpgSM que intentava aprendre la targeta intel·ligent "
"ha acabat prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la "
"sortida de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/learncardkeyscommand.cpp:101
#, kde-format
msgid "Loading certificates... (this can take a while)"
msgstr "S'estan carregant els certificats... (pot trigar una estona)"
#: src/commands/learncardkeyscommand.cpp:101
#, kde-format
msgid "Show Details"
msgstr "Mostra els detalls"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:441
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>One of the X.509 directory services returned certificates without "
"fingerprints. Those certificates are ignored because fingerprints are "
"required as unique identifiers for certificates.</para><para>You may want to "
"configure a different X.509 directory service in the configuration dialog.</"
"para>"
msgstr ""
"<para>Un dels serveis de directori X.509 ha retornat els certificats sense "
"empremtes digitals. Aquests certificats s'ignoraran perquè les empremtes "
"digitals són necessàries com a identificadors únics per als certificats.</"
"para><para>És possible que vulgueu configurar un servei de directori X.509 "
"diferent en el diàleg de configuració.</para>"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:448
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The OpenPGP keyserver returned certificates without fingerprints. "
"Those certificates are ignored because fingerprints are required as unique "
"identifiers for certificates.</para><para>You may want to configure a "
"different OpenPGP keyserver in the configuration dialog.</para>"
msgstr ""
"<para>El servidor de claus OpenPGP ha retornat els certificats sense "
"empremtes digitals. Aquests certificats s'ignoraran perquè les empremtes "
"digitals són necessàries com a identificadors únics per als certificats.</"
"para><para>És possible que vulgueu configurar un servidor de claus OpenPGP "
"diferent en el diàleg de configuració.</para>"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:454
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Invalid Server Reply"
msgstr "Resposta no vàlida del servidor"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:485
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "One certificate without name and email address was ignored."
msgid_plural "%1 certificates without name and email address were ignored."
msgstr[0] ""
"S'ha ignorat un certificat sense nom ni adreça de correu electrònic."
msgstr[1] ""
"S'han ignorat %1 certificats sense nom ni adreça de correu electrònic."
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:523
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:526
#, kde-format
msgctxt "@title %1:\"OpenPGP\" or \"S/MIME\""
msgid "%1 Certificate Server"
msgstr "Servidor de certificats %1"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:559
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Failed to search on certificate server. The error returned was:\n"
"%1"
msgstr ""
"Ha fallat en cercar en el servidor de certificats. L'error retornat ha "
"estat:\n"
"%1"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:567
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The query result has been truncated.</para><para>Either the local or a "
"remote limit on the maximum number of returned hits has been exceeded.</"
"para><para>You can try to increase the local limit in the configuration "
"dialog, but if one of the configured servers is the limiting factor, you "
"have to refine your search.</para>"
msgstr ""
"<para>S'ha truncat el resultat de la consulta.</para><para>S'ha excedit el "
"límit local o remot del nombre màxim de respostes retornades.</"
"para><para>Podeu intentar augmentar el límit local en el diàleg de "
"configuració, però si el factor de limitació és un dels servidors "
"configurats, haureu de refinar la cerca.</para>"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:575
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Result Truncated"
msgstr "Resultat truncat"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:585
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You do not have any directory servers configured.</para><para>You need "
"to configure at least one directory server to search on one.</para><para>You "
"can configure directory servers here: <interface>Settings->Configure "
"Kleopatra</interface>.</para>"
msgstr ""
"<para>No teniu configurat cap servidor de directori.</para><para>Heu de "
"configurar com a mínim un servidor de directori on cercar.</para><para>Aquí "
"podeu configurar els servidors de directori: <interface>Arranjament -> "
"Configura Kleopatra</interface>.</para>"
#: src/commands/lookupcertificatescommand.cpp:590
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "No Directory Servers Configured"
msgstr "No s'ha configurat cap servidor de directori"
#: src/commands/newcertificatesigningrequestcommand.cpp:105
#: src/kleopatraapplication.cpp:484
#, kde-format
msgid "You are not allowed to create S/MIME certificate signing requests."
msgstr ""
"No es permet que creeu sol·licituds de signatura del certificat S/MIME."
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:157
#: src/newcertificatewizard/keycreationpage.cpp:97
#, kde-format
msgid "Could not start key pair creation: %1"
msgstr "No s'ha pogut iniciar la creació del parell de claus: %1"
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:167
#: src/newcertificatewizard/keycreationpage.cpp:51
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Creating Key Pair..."
msgstr "Creació del parell de claus..."
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:168
#: src/newcertificatewizard/keycreationpage.cpp:55
#, kde-format
msgid ""
"The process of creating a key requires large amounts of random numbers. This "
"may require several minutes..."
msgstr ""
"El procés de creació d'una clau requereix grans quantitats de nombres "
"aleatoris. Això pot trigar diversos minuts..."
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:201
#, kde-kuit-format
msgid ""
"<para>A new OpenPGP certificate was created successfully.</"
"para><para>Fingerprint of the new certificate: %1</para>"
msgstr ""
"<para>S'ha creat correctament un certificat OpenPGP nou.</"
"para><para>Empremta digital del certificat nou: %1</para>"
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:215
#, kde-kuit-format
msgid ""
"<para>The creation of a new OpenPGP certificate failed.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat la creació d'un certificat OpenPGP nou.</para><para>Error: "
"<message>%1</message></para>"
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:221
#, kde-kuit-format
msgid ""
"<para>A new OpenPGP certificate was created successfully, but it has not "
"been found in the key ring.</para><para>Fingerprint of the new certificate:"
"<nl/>%1</para>"
msgstr ""
"<para>S'ha creat correctament un certificat OpenPGP nou, però no s'ha trobat "
"a l'anell de claus.</para><para>Empremta digital del certificat nou:<nl/>%1</"
"para>"
#: src/commands/newopenpgpcertificatecommand.cpp:228
#: src/crypto/newsignencryptemailcontroller.cpp:382
#: src/crypto/newsignencryptemailcontroller.cpp:384
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Error"
msgstr "Error"
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:105
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:226
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Generating key failed: %1"
msgstr "Ha fallat la generació de la clau: %1"
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:107
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:228
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Key successfully generated."
msgstr "S'ha generat correctament la clau."
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:181
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:132
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<p>This card already contains a key in this slot. Continuing will "
"<b>overwrite</b> that key.</p><p>If there is no backup the existing key will "
"be irrecoverably lost.</p>"
msgstr ""
"<p>Aquesta targeta ja conté una clau en aquesta ranura. A continuació se "
"<b>sobreescriurà</b> aquesta clau.</p><p>Si no hi ha cap còpia de seguretat "
"es perdrà irremeiablement la clau existent.</p>"
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:183
#: src/commands/pivgeneratecardkeycommand.cpp:134
#, kde-format
msgid "The existing key has the ID:"
msgstr "La clau existent té la ID:"
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:188
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Overwrite Existing Key"
msgstr "Sobreescriure la clau existent"
#: src/commands/openpgpgeneratecardkeycommand.cpp:204
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"You cannot generate a key on this smart card because it doesn't support any "
"of the compliant algorithms."
msgstr ""
"No podeu generar una clau en aquesta targeta intel·ligent perquè no admet "
"cap dels algoritmes compatibles."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:153
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:211
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Updating key..."
msgstr "S'està actualitzant la clau..."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:173
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Updating certificate..."
msgstr "S'està actualitzant el certificat..."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:231
#, kde-format
msgid "The key hasn't changed."
msgstr "La clau no ha canviat."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:235
#, kde-format
msgid "The key has been revoked."
msgstr "La clau ha estat revocada."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:238
#, kde-format
msgid "The key has been updated."
msgstr "La clau s'ha actualitzat."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:242
#, kde-format
msgid "New user IDs: %1"
msgstr "ID nous d'usuari: %1"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:245
#, kde-format
msgid "New subkeys: %1"
msgstr "Subclaus noves: %1"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:248
#, kde-format
msgid "New signatures: %1"
msgstr "Signatures noves: %1"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:258
#, kde-format
msgid "Additionally, one new key has been retrieved."
msgid_plural "Additionally, %1 new keys have been retrieved."
msgstr[0] "A més, s'ha recuperat una clau nova."
msgstr[1] "A més, s'han recuperat %1 claus noves."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:287
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:321
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:355
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Key Updated"
msgstr "Clau actualitzada"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:310
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The certificate has been updated."
msgstr "El certificat s'ha actualitzat."
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:310
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Certificate Updated"
msgstr "Certificat actualitzat"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:329
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Updating the certificate from a keyserver, an LDAP server, or Active "
"Directory failed:</para><para><message>%1</message></para><para>Updating the "
"certificate via Web Key Directory failed:</para><para><message>%2</message></"
"para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat l'actualització del certificat des d'un servidor de claus, "
"un servidor LDAP o un Active Directory:</para><para><message>%1</message></"
"para><para>Ha fallat l'actualització del certificat a través del directori "
"de claus web:</para><para><message>%2</message></para>"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:335
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:366
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Update Failed"
msgstr "L'actualització ha fallat"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:341
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Result of update from keyserver, LDAP server, or Active Directory"
msgstr ""
"Resultat de l'actualització des d'un servidor de claus, un servidor LDAP o "
"un Active Directory"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:343
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:350
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "<para>The update failed: <message>%1</message></para>"
msgstr "<para>Ha fallat l'actualització: <message>%1</message></para>"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:348
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Result of update via Web Key Directory"
msgstr "Resultat de l'actualització des d'un directori de claus web"
#: src/commands/refreshcertificatecommand.cpp:363
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while updating the certificate:</para><para><message>"
"%1</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en actualitzar el certificat:</"
"para><para><message>%1</message></para>"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:44
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Refreshing the OpenPGP certificates is not possible because the usage of key "
"servers has been disabled explicitly."
msgstr ""
"L'actualització dels certificats OpenPGP no és possible perquè l'ús de "
"servidors de claus s'ha desactivat explícitament."
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:50
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Refreshing OpenPGP certificates implies downloading all certificates "
"anew, to check if any of them have been revoked in the meantime.</"
"para><para>This can put a severe strain on your own as well as other "
"people's network connections, and can take up to an hour or more to "
"complete, depending on your network connection, and the number of "
"certificates to check.</para> <para>Are you sure you want to continue?</para>"
msgstr ""
"<para>L'actualització dels certificats OpenPGP implica la baixada de tots "
"els certificats de nou, per a comprovar si mentrestant qualsevol d'aquests "
"s'ha revocat.</para><para>Això pot posar una congestió de la connexió de la "
"xarxa pròpia i la d'altres persones, i pot trigar fins a una hora en acabar, "
"depenent de la connexió de la xarxa i del nombre de certificats a verificar."
"</para> <para>Segur que voleu continuar?</para>"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:56
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Refresh"
msgstr "Actualització del certificat OpenPGP"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:73
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Refresh Error"
msgstr "Error en l'actualització del certificat OpenPGP"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:78
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate Refresh Finished"
msgstr "L'actualització del certificat OpenPGP ha finalitzat"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:84
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GPG process that tried to refresh OpenPGP certificates ended "
"prematurely because of an unexpected error.</para><para>Please check the "
"output of <icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GPG que ha provat d'actualitzar els certificats OpenPGP ha "
"acabat prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la "
"sortida de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:93
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to refresh OpenPGP certificates.</para> "
"<para>The output from <command>%1</command> was: <bcode>%2</bcode></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en provar d'actualitzar els certificats OpenPGP."
"</para> <para>La sortida de <command>%1</command> ha estat: <bcode>%2</"
"bcode></para>"
#: src/commands/refreshopenpgpcertscommand.cpp:101
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "OpenPGP certificates refreshed successfully."
msgstr "Els certificats OpenPGP s'han actualitzat correctament."
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:42
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Refreshing X.509 certificates implies downloading CRLs for all "
"certificates, even if they might otherwise still be valid.</para><para>This "
"can put a severe strain on your own as well as other people's network "
"connections, and can take up to an hour or more to complete, depending on "
"your network connection, and the number of certificates to check.</para> "
"<para>Are you sure you want to continue?</para>"
msgstr ""
"<para>L'actualització dels certificats X.509 implica la baixada de les CRL "
"per a tots els certificats, inclús encara que puguin ser vàlids.</"
"para><para>Això pot provocar una congestió de la connexió de la xarxa (també "
"la d'altres persones), i pot trigar fins a una hora en acabar, en funció de "
"la connexió de xarxa i el nombre de certificats a verificar.</para> "
"<para>Segur que voleu continuar?</para>"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:48
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "X.509 Certificate Refresh"
msgstr "Actualització del certificat X.509"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:68
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "X.509 Certificate Refresh Error"
msgstr "Error en l'actualització del certificat X.509"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:73
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "X.509 Certificate Refresh Finished"
msgstr "L'actualització del certificat X.509 ha finalitzat"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:79
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The GpgSM process that tried to refresh X.509 certificates ended "
"prematurely because of an unexpected error.</para><para>Please check the "
"output of <icode>%1</icode> for details.</para>"
msgstr ""
"<para>El procés GpgSM que intentava actualitzar els certificats X.509 ha "
"acabat prematurament degut a un error inesperat.</para><para>Comproveu la "
"sortida de <icode>%1</icode> per als detalls.</para>"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:88
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to refresh X.509 certificates.</"
"para><para>The output from <command>%1</command> was: <bcode>%2</bcode></"
"para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en provar d'actualitzar els certificats X.509.</"
"para><para>La sortida de <command>%1</command> ha estat: <bcode>%2</bcode></"
"para>"
#: src/commands/refreshx509certscommand.cpp:96
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "X.509 certificates refreshed successfully."
msgstr "Els certificats X.509 s'han actualitzat correctament."
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:78
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>You are about to revoke the certification of user ID<nl/>%1<nl/>made "
"with the key<nl/>%2.</para>"
msgstr ""
"<para>Esteu a punt de revocar la certificació de l'ID de l'usuari<nl/>%1<nl/"
">efectuada amb la clau<nl/>%2.</para>"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:83
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:97
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:636
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Confirm Revocation"
msgstr "Confirmació de la revocació"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:84
#, kde-format
msgid "Revoke Certification"
msgstr "Revocació de la certificació"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:89
#, kde-format
msgid "User ID '%1' certified with key %2"
msgstr "ID de l'usuari «%1» certificada amb la clau %2"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:91
#, kde-format
msgid "You are about to revoke the following certification:"
msgid_plural "You are about to revoke the following %1 certifications:"
msgstr[0] "Esteu a punt de revocar la certificació següent:"
msgstr[1] "Esteu a punt de revocar les %1 certificacions següents:"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:98
#, kde-format
msgid "Revoke Certifications"
msgstr "Revoca les certificacions"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:203
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The certification has been revoked successfully.</para><para>Do you "
"want to publish the revocation?</para>"
msgid_plural ""
"<para>%1 certifications have been revoked successfully.</para><para>Do you "
"want to publish the revocations?</para>"
msgstr[0] ""
"<para>La certificació s'ha revocat correctament.</para><para>Voleu publicar "
"la revocació?</para>"
msgstr[1] ""
"<para>Les %1 certificacions s'han revocat correctament.</para><para>Voleu "
"publicar les revocacions?</para>"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:208
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Publish Revocation"
msgid_plural "Publish Revocations"
msgstr[0] "Publica la revocació"
msgstr[1] "Publica les revocacions"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:212
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Confirm Publication"
msgstr "Confirmació de la publicació"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:235
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The revocation of the certification of user ID<nl/>%1<nl/>made with "
"key<nl/>%2<nl/>failed:</para><para><message>%3</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat la revocació de la certificació de l'ID de l'usuari<nl/>"
"%1<nl/>feta amb la clau<nl/>%2<nl/>:</para><para><message>%3</message></para>"
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:326
#, kde-format
msgid "You cannot revoke any certifications of this key."
msgstr "No podeu revocar cap certificació d'aquesta clau."
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:329
#, kde-format
msgid "You cannot revoke any certifications of this user ID."
msgid_plural "You cannot revoke any certifications of these user IDs."
msgstr[0] "No podeu revocar cap certificació d'aquest ID d'usuari."
msgstr[1] "No podeu revocar cap certificació d'aquests ID d'usuari."
#: src/commands/revokecertificationcommand.cpp:334
#, kde-format
msgid "You cannot revoke this certification."
msgstr "No podeu revocar aquesta certificació."
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:104
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This key has already been revoked."
msgstr "Aquesta clau ja ha estat revocada."
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:193
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Revoking key..."
msgstr "S'està revocant la clau..."
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:207
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The key was revoked successfully."
msgstr "La clau s'ha revocat correctament."
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:207
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Key Revoked"
msgstr "Clau revocada"
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:215
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred during the revocation:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error durant la revocació:</para><para><message>%1</"
"message></para>"
#: src/commands/revokekeycommand.cpp:218
#: src/commands/revokeuseridcommand.cpp:129
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Revocation Failed"
msgstr "La revocació ha fallat"
#: src/commands/revokeuseridcommand.cpp:125
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to revoke the user ID<nl/><emphasis>%1</"
"emphasis>.</para><para><message>%2</message></para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en intentar revocar l'ID d'usuari<nl/><emphasis>"
"%1</emphasis>.</para><para><message>%2</message></para>"
#: src/commands/revokeuseridcommand.cpp:134
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The user ID<nl/><emphasis>%1</emphasis><nl/>has been revoked "
"successfully.</para>"
msgstr ""
"<para>L'ID d'usuari<nl/><emphasis>%1</emphasis><nl/>s'ha revocat "
"correctament.</para>"
#: src/commands/revokeuseridcommand.cpp:135
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Revocation Succeeded"
msgstr "Revocació correcta"
#: src/commands/setinitialpincommand.cpp:54
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Set Initial Pin"
msgstr "Estableix el PIN inicial"
#: src/commands/setinitialpincommand.cpp:87
#: src/commands/setinitialpincommand.cpp:171
#, kde-format
msgid "Failed to find the NetKey card with the serial number: %1"
msgstr "No s'ha pogut trobar la targeta NetKey amb el número de sèrie: %1"
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:122
#, kde-format
msgid ""
"Please enter the old PIV Card Application Administration Key in hex-encoded "
"form."
msgstr ""
"Introduïu la clau antiga d'administració de l'aplicació de la targeta PIV en "
"format codificat hexadecimal."
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:164
#, kde-format
msgid ""
"Please enter the new PIV Card Application Administration Key in hex-encoded "
"form. The key needs to consist of 24 bytes, i.e. 48 hex-characters."
msgstr ""
"Introduïu la clau nova d'administració de l'aplicació de la targeta PIV en "
"format codificat hexadecimal. La clau cal que consti de 24 bytes, és a dir, "
"48 caràcters hexadecimals."
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:166
#, kde-format
msgid "Please enter the new PIV Card Application Administration Key again."
msgstr ""
"Introduïu de nou la clau nova d'administració de l'aplicació de la targeta "
"PIV."
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:187
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The two keys you have entered do not match. Please retry."
msgstr "Les dues claus introduïdes no coincideixen. Reintenteu-ho."
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:217
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Setting the PIV Card Application Administration Key failed: %1"
msgstr ""
"Ha fallat en establir la clau d'administració de l'aplicació de la targeta "
"PIV: %1"
#: src/commands/setpivcardapplicationadministrationkeycommand.cpp:219
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "PIV Card Application Administration Key set successfully."
msgstr ""
"La clau d'administració de l'aplicació de la targeta PIV s'ha establert "
"correctament."
#: src/commands/setprimaryuseridcommand.cpp:123
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>An error occurred while trying to flag the user ID<nl/><emphasis>%1</"
"emphasis><nl/>as the primary user ID.</para><para><message>%2</message></"
"para>"
msgstr ""
"<para>S'ha produït un error en intentar marcar l'ID d'usuari<nl/><emphasis>"
"%1</emphasis><nl/>com a ID primari de l'usuari.</para><para><message>%2</"
"message></para>"
#: src/commands/setprimaryuseridcommand.cpp:132
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The user ID<nl/><emphasis>%1</emphasis><nl/>has been flagged "
"successfully as the primary user ID.</para>"
msgstr ""
"<para>L'ID d'usuari<nl/><emphasis>%1</emphasis><nl/>s'ha marcat correctament "
"com a ID primari de l'usuari.</para>"
#: src/commands/signclipboardcommand.cpp:150
#: src/commands/signclipboardcommand.cpp:162
#, kde-format
msgid "Sign Clipboard Error"
msgstr "Error en signar el porta-retalls"
#: src/commands/signencryptfilescommand.cpp:274
#, kde-format
msgid "Sign/Encrypt Files Error"
msgstr "Error en signar/encriptar fitxers"
#: src/commands/signencryptfilescommand.cpp:287
#, kde-format
msgid "Select One or More Files to Sign and/or Encrypt"
msgstr "Seleccioneu un o més fitxers per a signar i/o encriptar"
#: src/commands/signencryptfoldercommand.cpp:36
#, kde-format
msgid "Select Folder to Sign and/or Encrypt"
msgstr "Seleccioneu una carpeta per a signar i/o encriptar"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:144
#, kde-format
msgctxt "Key filter without user-assigned name"
msgid "<unnamed>"
msgstr "<sense nom>"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:316
#, kde-format
msgid "This parameter has been locked down by the system administrator."
msgstr "Aquest paràmetre l'ha bloquejat l'administrador del sistema."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:357
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Show tags attached to certificates"
msgstr "Mostra les etiquetes adjuntes als certificats"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:358
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Enable display and usage of tags attached to certificates."
msgstr "Habilita la visualització i l'ús d'etiquetes adjuntes als certificats."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:364
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Show the following information in certificate list tooltips:"
msgstr ""
"Mostra la informació següent en els consells de la llista de certificats:"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:367
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Show validity"
msgstr "Mostra la validesa"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:370
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Show owner information"
msgstr "Mostra la informació del propietari"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:373
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Show technical details"
msgstr "Mostra els detalls tècnics"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:378
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Show upcoming certificate expiration"
msgstr "Mostra el venciment pròxim del certificat"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:385
#, kde-format
msgctxt "@label:spinbox"
msgid "Threshold for own certificates:"
msgstr "Llindar per als certificats propis:"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:391
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:405
#, kde-format
msgctxt "@item never show expiry notification"
msgid "never"
msgstr "mai"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:392
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:406
#, kde-format
msgctxt "@item:valuesuffix"
msgid " day"
msgid_plural " days"
msgstr[0] " dia"
msgstr[1] " dies"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:394
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"Select the number of days you want to be warned in advance, if your own "
"certificate is about to expire soon."
msgstr ""
"Seleccioneu aquí el nombre de dies que voleu ser avisat per avançat, si el "
"vostre propi certificat està a punt de vèncer aviat."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:399
#, kde-format
msgctxt "@label:spinbox"
msgid "Threshold for other certificates:"
msgstr "Llindar per als certificats d'altres:"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:409
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"Select the number of days you want to be warned in advance, if another "
"person's certificate is about to expire soon."
msgstr ""
"Seleccioneu aquí el nombre de dies que voleu ser avisat per avançat, si el "
"certificat d'una altra persona està a punt de vèncer aviat."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:419
#, kde-format
msgctxt "@title:tab"
msgid "General"
msgstr "General"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:439
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Set Icon..."
msgstr "Estableix la icona..."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:446
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Set Text Color..."
msgstr "Estableix el color del text..."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:453
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Set Background Color..."
msgstr "Estableix el color de fons..."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:460
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Set Font..."
msgstr "Estableix el tipus de lletra..."
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:467
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Italic"
msgstr "Cursiva"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:474
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Bold"
msgstr "Negreta"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:481
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Strikeout"
msgstr "Ratllat"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:490
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Default Appearance"
msgstr "Aparença predeterminada"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:498
#, kde-format
msgctxt "@title:tab"
msgid "Certificate Categories"
msgstr "Categories de certificat"
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:523
#, kde-format
msgid "The preview of colors is disabled because high-contrast mode is active."
msgstr ""
"La vista prèvia dels colors està desactivada perquè el mode d'alt contrast "
"és actiu."
#. i18n: ectx: label, entry (AttributeOrder), group (DN)
#: src/conf/appearanceconfigwidget.cpp:532 src/kcfg/settings.kcfg:149
#, kde-format
msgid "DN-Attribute Order"
msgstr "Ordre dels atributs DN"
#: src/conf/configuredialog.cpp:35
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Configure"
msgstr "Configuració"
#: src/conf/configuredialog.cpp:39
#, kde-format
msgid "Directory Services"
msgstr "Serveis de directori"
#: src/conf/configuredialog.cpp:45
#, kde-format
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença"
#: src/conf/configuredialog.cpp:51
#, kde-format
msgid "Crypto Operations"
msgstr "Operacions de criptografia"
#: src/conf/configuredialog.cpp:57
#, kde-format
msgid "S/MIME Validation"
msgstr "Validació S/MIME"
#: src/conf/configuredialog.cpp:63
#, kde-format
msgid "Smart Cards"
msgstr "Targetes intel·ligents"
#: src/conf/configuredialog.cpp:69
#, kde-format
msgid "GnuPG System"
msgstr "Sistema GnuPG"
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:60
#, kde-format
msgid "File Operations"
msgstr "Operacions amb fitxers"
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:62
#, kde-format
msgid ""
"Create OpenPGP encrypted files with \".pgp\" file extensions instead of \"."
"gpg\""
msgstr ""
"Crea fitxers encriptats amb OpenPGP i l'extensió de fitxer «.pgp» en lloc de "
"«.gpg»"
#. i18n: ectx: label, entry (AddASCIIArmor), group (FileOperations)
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:63
#: src/kcfg/fileoperationspreferences.kcfg:30
#, kde-format
msgid "Create signed or encrypted files as text files."
msgstr "Crea fitxers signats o encriptats com a fitxers de text."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:65
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"Set this option to encode encrypted or signed files as base64 encoded text. "
"So that they can be opened with an editor or sent in a mail body. This will "
"increase file size by one third."
msgstr ""
"Establir aquesta opció per a codificar fitxers encriptats o signats i com "
"text codificat en base64. De manera que es puguin obrir amb un editor o "
"enviar-se al cos d'un correu electrònic. Això incrementarà la mida del "
"fitxer en un terç."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:68
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Treat .p7m files without extensions as mails."
msgstr "Tracta els fitxer «.p7m» sense extensió com a correus."
#. i18n: ectx: label, entry (AutoDecryptVerify), group (FileOperations)
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:69
#: src/kcfg/fileoperationspreferences.kcfg:15
#, kde-format
msgid ""
"Automatically start operation based on input detection for decrypt/verify."
msgstr ""
"Inicia automàticament l'operació a partir de la detecció de l'entrada per a "
"desencriptar/verificar."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:70
#, kde-format
msgid "Automatically extract file archives after decryption"
msgstr "Extreu automàticament els arxius de fitxers després del desencriptatge"
#. i18n: ectx: label, entry (DontUseTmpDir), group (FileOperations)
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:71
#: src/kcfg/fileoperationspreferences.kcfg:35
#, kde-format
msgid "Create temporary decrypted files in the folder of the encrypted file."
msgstr ""
"Crea fitxers desencriptats temporals a la carpeta del fitxer encriptat."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:72
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Set this option to avoid using the users temporary directory."
msgstr ""
"Establir aquesta opció per a evitar l'ús del directori temporal dels usuaris."
#. i18n: ectx: label, entry (SymmetricEncryptionOnly), group (FileOperations)
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:73
#: src/kcfg/fileoperationspreferences.kcfg:40
#, kde-format
msgid "Use symmetric encryption only."
msgstr "Usa només l'encriptatge simètric."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:74
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Set this option to disable public key encryption."
msgstr ""
"Establir aquesta opció per a desactivar l'encriptatge amb la clau pública."
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:87
#, kde-format
msgid "Checksum program to use when creating checksum files:"
msgstr ""
"Programa de suma de verificació a usar en crear els fitxers de suma de "
"verificació:"
#: src/conf/cryptooperationsconfigwidget.cpp:92
#, kde-format
msgid "Archive command to use when archiving files:"
msgstr "Ordre d'arxivat a usar quan s'arxivin fitxers:"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:135
#, kde-format
msgid "OpenPGP keyserver:"
msgstr "Servidor de claus OpenPGP:"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:140
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"Enter the address of the keyserver to use when searching for OpenPGP "
"certificates and when uploading OpenPGP certificates. If you do not enter an "
"address then an internal default will be used. To disable the use of an "
"OpenPGP keyserver enter the special value <emphasis>none</emphasis>."
msgstr ""
"Introduïu l'adreça del servidor de claus a utilitzar en cercar certificats "
"OpenPGP i en pujar certificats OpenPGP. Si no introduïu cap adreça, "
"s'utilitzarà un valor predeterminat intern. Per a desactivar l'ús d'un "
"servidor de claus OpenPGP introduïu el valor especial <emphasis>none</"
"emphasis>."
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:155 src/conf/dirservconfigpage.cpp:157
#, kde-format
msgid "X.509 Directory Services"
msgstr "Serveis de directori X.509"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:176 src/conf/dirservconfigpage.cpp:180
#, kde-format
msgid ""
"Configuration of directory services is not possible because the used gpgme "
"libraries are too old."
msgstr ""
"La configuració dels serveis de directori no és possible perquè les "
"biblioteques GPGME emprades són massa antigues."
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:197
#, kde-format
msgid "LDAP &timeout (minutes:seconds):"
msgstr "Temps d'e&xpiració LDAP (minuts:segons):"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:210
#, kde-format
msgid "&Maximum number of items returned by query:"
msgstr "Nombre &màxim d'elements retornats per a aquesta petició:"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:222
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Retrieve missing certification keys when importing new keys"
msgstr "Recupera les claus de certificació que manquen en importar claus noves"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:224
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"If enabled, then Kleopatra will automatically try to retrieve the keys that "
"were used to certify the user IDs of newly imported OpenPGP keys."
msgstr ""
"Si està activat, el Kleopatra intentarà recuperar automàticament les claus "
"que s'han usat per a certificar els ID d'usuari de les claus OpenPGP "
"importades noves."
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:231
#, kde-format
msgctxt "@option:check"
msgid "Query certificate directories of providers for all user IDs"
msgstr ""
"Consulta els directoris de certificats dels proveïdors per a tots els ID "
"d'usuari"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:233
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"By default, Kleopatra only queries the certificate directories of providers "
"(WKD) for user IDs that were originally retrieved from a WKD when you update "
"an OpenPGP certificate. If this option is enabled, then Kleopatra will query "
"WKDs for all user IDs."
msgstr ""
"De manera predeterminada, el Kleopatra només consulta els directoris de "
"certificats dels proveïdors (WKD) per als identificadors d'usuari que es van "
"recuperar originalment d'un WKD quan actualitzeu un certificat OpenPGP. Si "
"aquesta opció està activada, el Kleopatra consultarà els WKD per a tots els "
"ID d'usuari."
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:470 src/conf/dirservconfigpage.cpp:474
#, kde-format
msgid "Backend error: gpgconf does not seem to know the entry for %1/%2"
msgstr "Error del dorsal: «gpgconf» no sembla conèixer l'entrada per a %1/%2"
#: src/conf/dirservconfigpage.cpp:483 src/conf/dirservconfigpage.cpp:490
#, kde-format
msgid "Backend error: gpgconf has wrong type for %1/%2: %3 %4"
msgstr "Error del dorsal: «gpgconf» té el tipus incorrecte per a %1/%2: %3 %4"
#: src/conf/groupsconfigdialog.cpp:90
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Configure Groups"
msgstr "Configuració dels grups"
#: src/conf/groupsconfigdialog.cpp:93
#, kde-format
msgid "Groups"
msgstr "Grups"
#: src/conf/groupsconfigdialog.cpp:109
#, kde-format
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: src/conf/groupsconfigdialog.cpp:110
#, kde-format
msgctxt ""
"Only available in German and English. Leave to English for other languages."
msgid "handout_group-feature_gnupg_en.pdf"
msgstr "handout_group-feature_gnupg_en.pdf"
#: src/conf/groupsconfigpage.cpp:81
#, kde-format
msgid "Save changes"
msgstr "Desa els canvis"
#: src/conf/groupsconfigpage.cpp:83
#, kde-format
msgid "Discard changes"
msgstr "Descarta els canvis"
#: src/conf/groupsconfigpage.cpp:87
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>The certificates or the certificate groups have been updated in the "
"background.</para><para>Do you want to save your changes?</para>"
msgstr ""
"<para>Els certificats o els grups de certificats s'han actualitzat en segon "
"pla.</para><para>Voleu desar els vostres canvis?</para>"
#: src/conf/groupsconfigpage.cpp:89
#, kde-format
msgctxt "@title::window"
msgid "Save changes?"
msgstr "Deso els canvis?"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:147 src/dialogs/editgroupdialog.cpp:101
#: src/dialogs/editgroupdialog.cpp:159
#, kde-format
msgctxt "@label"
msgid "Search:"
msgstr "Cerca:"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:148 src/conf/groupsconfigwidget.cpp:154
#, kde-format
msgctxt "@label"
msgid "Search groups"
msgstr "Cerca grups"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:149 src/conf/groupsconfigwidget.cpp:155
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Search the list for groups matching the search term."
msgstr "Cerca la llista de grups que coincideixin amb el terme de cerca."
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:156 src/dialogs/editgroupdialog.cpp:110
#: src/dialogs/editgroupdialog.cpp:168
#, kde-format
msgctxt "@info::placeholder"
msgid "Enter search term"
msgstr "Introduïu el terme a cercar"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:173
#, kde-format
msgctxt "groups of keys"
msgid "groups"
msgstr "grups"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:182
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "New"
msgstr "Nou"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:185 src/view/pgpcardwidget.cpp:187
#: src/view/pgpcardwidget.cpp:205
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Edit"
msgstr "Edita"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:189
#: src/dialogs/deletecertificatesdialog.cpp:126
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:194
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Start the certification process for all certificates in the group."
msgstr "Inicia el procés de certificació de tots els certificats en el grup."
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:198
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:358
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Export"
msgstr "Exporta"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:323
#, kde-format
msgctxt "default name for new group of keys"
msgid "New Group"
msgstr "Grup nou"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:326
#, kde-format
msgctxt "@title:window a group of keys"
msgid "New Group"
msgstr "Grup nou"
#: src/conf/groupsconfigwidget.cpp:363
#, kde-format
msgctxt "@title:window a group of keys"
msgid "Edit Group"
msgstr "Edició d'un grup"
#: src/conf/kleopageconfigdialog.cpp:85
#, kde-format
msgid ""
"The settings of the current module have changed.\n"
"Do you want to apply the changes or discard them?"
msgstr ""
"La configuració del mòdul actual ha canviat.\n"
"Voleu aplicar els canvis o descartar-los?"
#: src/conf/kleopageconfigdialog.cpp:87
#, kde-format
msgid "Apply Settings"
msgstr "Aplica la configuració"
#: src/conf/smartcardconfigpage.cpp:81 src/conf/smartcardconfigpage.cpp:83
#, kde-format
msgid "Smart card reader to use:"
msgstr "Lector de targetes intel·ligents a emprar:"
#: src/conf/smartcardconfigpage.cpp:110
#, kde-format
msgid "Cannot be configured with Kleopatra"
msgstr "No es pot configurar en el Kleopatra"
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.cpp:128
#, kde-format
msgid "This option requires dirmngr >= 0.9.0"
msgstr "Aquesta opció necessita el «dirmngr» >= 0.9.0"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, systemHTTPProxy)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.cpp:282
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:208
#, kde-format
msgid "no proxy"
msgstr "sense intermediari"
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.cpp:284
#, kde-format
msgid "(Current system setting: %1)"
msgstr "(Valor actual del sistema: %1)"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, intervalRefreshCB)
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, intervalRefreshSB)
#. i18n: ectx: whatsthis, entry (RefreshInterval), group (SMime Validation)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:18
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:31
#: src/kcfg/smimevalidationpreferences.kcfg:7
#, kde-format
msgid ""
"This option enables interval checking of certificate validity. You can also "
"choose the checking interval (in hours). Note that validation is performed "
"implicitly whenever significant files in ~/.gnupg change. This option "
"therefore only affects external factors of certificate validity."
msgstr ""
"Aquesta opció activa l'interval de comprovació de la validesa dels "
"certificats. També podeu triar l'interval de comprovació (en hores). Cal "
"tenir en compte que la validació es porta a terme implícitament quan canvien "
"els fitxers significatius de ~/.gnupg. Per tant, aquesta opció només afecta "
"els factors externs de la validesa dels certificats."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, intervalRefreshCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:21
#, kde-format
msgid "Check certificate validity every"
msgstr "Comprova la validesa dels certificats cada"
#. i18n: ectx: property (specialValueText), widget (QSpinBox, intervalRefreshSB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:37
#, kde-format
msgid "hour"
msgstr "hora"
#. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, intervalRefreshSB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:40
#, kde-format
msgid " hours"
msgstr " hores"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, OCSPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:68
#, kde-format
msgid ""
"If this option is selected, S/MIME certificates are validated online using "
"the Online Certificates Status Protocol (OCSP). Fill in the URL of the OCSP "
"responder below."
msgstr ""
"Si se selecciona aquesta opció, els certificats S/MIME es validen en línia "
"usant el protocol d'estat de certificats en línia (Online Certificates "
"Status Protocol, OCSP). Ompliu l'URL del contestador OCSP a sota."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, OCSPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:71
#, kde-format
msgid "Validate certificates online (OCSP)"
msgstr "Valida els certificats en línia (OCSP)"
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, OCSPGroupBox)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:81
#, kde-format
msgid "Online Certificate Validation"
msgstr "Validació del certificat en línia"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, OCSPResponderURLLabel)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:87
#, kde-format
msgid "OCSP responder URL:"
msgstr "URL del contestador OCSP:"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, OCSPResponderURL)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:97
#, kde-format
msgid ""
"Enter here the address of the server for online validation of certificates "
"(OCSP responder). The URL is usually starting with http://."
msgstr ""
"Introduïu aquí l'adreça del servidor per a la validació en línia de "
"certificats (contestador OCSP). Normalment l'URL comença amb http://."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, OCSPResponderSignatureLabel)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:104
#, kde-format
msgid "OCSP responder signature:"
msgstr "Signatura del contestador OCSP:"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, ignoreServiceURLCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:114
#, kde-format
msgid "Ignore service URL of certificates"
msgstr "Ignora l'URL de servei dels certificats"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KleopatraClientCopy::Gui::CertificateRequester, OCSPResponderSignature)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:121
#, kde-format
msgid ""
"Choose here the certificate with which the OCSP server signs its replies."
msgstr ""
"Escolliu aquí el certificat amb el qual el servidor OCSP signa les seves "
"respostes."
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, doNotCheckCertPolicyCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:131
#, kde-format
msgid ""
"By default, GnuPG uses the file ~/.gnupg/policies.txt to check if a "
"certificate policy is allowed. If this option is selected, policies are not "
"checked."
msgstr ""
"De manera predeterminada, el GnuPG usa el fitxer ~/.gnupg/policies.txt per a "
"comprovar si s'admet la política d'un certificat. Si aquesta opció està "
"seleccionada, no es comprovaran les polítiques."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, doNotCheckCertPolicyCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:134
#, kde-format
msgid "Do not check certificate policies"
msgstr "No comprovar les polítiques del certificat"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, neverConsultCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:141
#, kde-format
msgid ""
"If this option is checked, Certificate Revocation Lists are never used to "
"validate S/MIME certificates."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, no s'empraran mai les llistes de revocació de "
"certificats per a validar els certificats S/MIME."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, neverConsultCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:144
#, kde-format
msgid "Never consult a CRL"
msgstr "No consultar mai una CRL"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, allowMarkTrustedCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:151
#, kde-format
msgid ""
"If this option is checked while a root CA certificate is being imported, you "
"will be asked to confirm its fingerprint and to state whether or not you "
"consider this root certificate to be trusted. A root certificate needs to be "
"trusted before the certificates it certified become trusted, but lightly "
"allowing trusted root certificates into your certificate store will "
"undermine the security of the system."
msgstr ""
"Si es marca aquesta opció mentre s'importa un certificat de la CA arrel, se "
"us demanarà que confirmeu la seva empremta digital i el seu estat, si "
"considereu que podeu confiar en aquest certificat arrel. Cal que els "
"certificats arrels siguin de confiança abans que els certificats que ell "
"certifica esdevinguin de confiança. Però acceptar la confiança dels "
"certificats arrel a la lleugera en el magatzem de certificats pot "
"comprometre la seguretat del sistema."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, allowMarkTrustedCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:154
#, kde-format
msgid "Allow to mark root certificates as trusted"
msgstr "Permetre marcar els certificats arrel com a fiables"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, fetchMissingCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:161
#, kde-format
msgid ""
"If this option is checked, missing issuer certificates are fetched when "
"necessary (this applies to both validation methods, CRLs and OCSP)."
msgstr ""
"Si es marca aquesta opció, els certificats de l'emissor que falten "
"s'obtindran quan sigui necessari (això s'aplica als dos mètodes de "
"validació, CRL i OCSP)."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, fetchMissingCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:164
#, kde-format
msgid "Fetch missing issuer certificates"
msgstr "Obtén els certificats de l'emissor que falten"
#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabHTTP)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:172
#, kde-format
msgid "&HTTP Requests"
msgstr "Sol·licituds &HTTP"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, disableHTTPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:178
#, kde-format
msgid "Entirely disables the use of HTTP for S/MIME."
msgstr "Desactiva totalment l'ús d'HTTP per a S/MIME."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, disableHTTPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:181
#, kde-format
msgid "Do not perform any HTTP requests"
msgstr "No fer cap sol·licitud HTTP"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, ignoreHTTPDPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:188
#, kde-format
msgid ""
"When looking for the location of a CRL, the to-be-tested certificate usually "
"contains what are known as \"CRL Distribution Point\" (DP) entries, which "
"are URLs describing the way to access the CRL. The first-found DP entry is "
"used. With this option, all entries using the HTTP scheme are ignored when "
"looking for a suitable DP."
msgstr ""
"Quan se cerca la localització d'una CRL, el certificat a comprovar usualment "
"conté el que es coneix com a entrades «punt de distribució (DP -Distribution "
"Point-) CRL», les quals són els URL que descriuen la manera d'accedir a la "
"CRL. La primera entrada DP que es trobi és la que s'usarà. Amb aquesta "
"opció, totes les entrades que emprin l'esquema HTTP seran ignorades quan "
"s'estigui cercant un DP adequat."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, ignoreHTTPDPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:191
#, kde-format
msgid "Ignore HTTP CRL distribution point of certificates"
msgstr "Ignora el punt de distribució CRL mitjançant HTTP dels certificats"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, honorHTTPProxyRB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:198
#, kde-format
msgid ""
"If this option is selected, the value of the HTTP proxy shown on the right "
"(which comes from the environment variable http_proxy) will be used for any "
"HTTP request."
msgstr ""
"Si aquesta opció està seleccionada, el valor de l'intermediari HTTP que es "
"mostra a la dreta (i que prové de la variable d'entorn http_proxy) serà "
"l'emprada per a qualsevol sol·licitud HTTP."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, honorHTTPProxyRB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:201
#, kde-format
msgid "Use system HTTP proxy:"
msgstr "Usa l'intermediari HTTP del sistema:"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, useCustomHTTPProxyRB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:218
#, kde-format
msgid "Use this proxy for HTTP requests: "
msgstr "Usa aquest intermediari per a les sol·licituds HTTP: "
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, customHTTPProxy)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:225
#, kde-format
msgid ""
"<p>If no system proxy is set, or you need to use a different proxy for "
"GpgSM, you can enter its location here.</p><p>It will be used for all HTTP "
"requests relating to S/MIME.</p><p>The syntax is host:port, for instance "
"myproxy.nowhere.com:3128.</p>"
msgstr ""
"<p>Si no s'ha definit cap intermediari al sistema, o si heu d'usar un "
"intermediari diferent per a GpgSM, introduïu aquí la seva ubicació.</"
"p><p>S'usarà per a totes les sol·licituds HTTP relacionades amb S/MIME.</"
"p><p>La sintaxi és màquina:port, per exemple intermediari.enlloc.com:3128.</"
"p>"
#. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabLDAP)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:246
#, kde-format
msgid "&LDAP Requests"
msgstr "Sol·licituds &LDAP"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, disableLDAPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:252
#, kde-format
msgid "Entirely disables the use of LDAP for S/MIME."
msgstr "Desactiva totalment l'ús d'LDAP per a S/MIME."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, disableLDAPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:255
#, kde-format
msgid "Do not perform any LDAP requests"
msgstr "No fer cap sol·licitud LDAP"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, ignoreLDAPDPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:262
#, kde-format
msgid ""
"When looking for the location of a CRL, the to-be-tested certificate usually "
"contains what are known as \"CRL Distribution Point\" (DP) entries, which "
"are URLs describing the way to access the CRL. The first found DP entry is "
"used. With this option, all entries using the LDAP scheme are ignored when "
"looking for a suitable DP."
msgstr ""
"Quan se cerca la localització d'una CRL, el certificat a comprovar usualment "
"conté el que es coneix com a entrades «punt de distribució (DP -Distribution "
"Point-) CRL», les quals són els URL que descriuen la manera d'accedir a la "
"CRL. La primera entrada DP que es trobi és la que s'usarà. Amb aquesta "
"opció, totes les entrades que emprin l'esquema LDAP seran ignorades quan "
"s'estigui cercant un DP adequat."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, ignoreLDAPDPCB)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:265
#, kde-format
msgid "Ignore LDAP CRL distribution point of certificates"
msgstr "Ignora el punt de distribució CRL mitjançant LDAP dels certificats"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, customLDAPLabel)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:272
#, kde-format
msgid "Primary host for LDAP requests:"
msgstr "Màquina primària per a les sol·licituds LDAP:"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, customLDAPProxy)
#: src/conf/smimevalidationconfigurationwidget.ui:283
#, kde-format
msgid ""
"Entering an LDAP server here will make all LDAP requests go to that server "
"first. More precisely, this setting overrides any specified host and port "
"part in a LDAP URL and will also be used if host and port have been omitted "
"from the URL. Other LDAP servers will be used only if the connection to the "
"\"proxy\" failed.\n"
"The syntax is \"HOST\" or \"HOST:PORT\". If PORT is omitted, port 389 "
"(standard LDAP port) is used."
msgstr ""
"La introducció d'un servidor LDAP aquí farà que totes les sol·licituds LDAP "
"vagin primer a aquest servidor. Més precisament, aquesta opció modifica la "
"màquina i el port especificats a un URL LDAP i també s'usarà si la màquina i "
"el port s'han omès a l'URL. Altres servidors LDAP només s'usaran si falla la "
"connexió amb «l'intermediari».\n"
"La sintaxi és «màquina» o «màquina:port». Si s'omet el port, s'usarà el port "
"389 (que és l'estàndard LDAP)."
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:149
#, kde-kuit-format
msgid ""
"Failed to find encrypted or signed data in one or more files.<nl/>You can "
"manually select what to do with the files now.<nl/>If they contain signed or "
"encrypted data please report a bug (see Help->Report Bug)."
msgstr ""
"Ha fallat en trobar les dades encriptades o signades en un o més fitxers.<nl/"
">Ara podeu seleccionar manualment què fer amb els fitxers.<nl/>Si contenen "
"dades encriptades o signades, informeu d'algun error (vegeu «Ajuda -> "
"Informa d'un error»)."
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:215
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Failed to move <filename>%1</filename> to <filename>%2</filename>.</"
"para><para><message>%3</message></para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat en moure <filename>%1</filename> a <filename>%2</filename>.</"
"para><para><message>%3</message></para>"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:225
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Failed to move <filename>%1</filename> to <filename>%2</filename>.</"
"para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat en moure <filename>%1</filename> a <filename>%2</filename>.</"
"para>"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:237
#, kde-kuit-format
msgid ""
"Shall the file be saved with the original file name <filename>%1</filename>?"
msgstr ""
"El fitxer s'ha de desar amb el nom del fitxer original <filename>%1</"
"filename>?"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:238
#, kde-format
msgid "Use Original File Name?"
msgstr "Empra el nom de fitxer original?"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:239
#, kde-kuit-format
msgid "No, Save As <filename>%1</filename>"
msgstr "No, desa com a <filename>%1</filename>"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:240
#, kde-kuit-format
msgid "Yes, Save As <filename>%1</filename>"
msgstr "Sí, desa com a <filename>%1</filename>"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:255
#, kde-format
msgid ""
"The file <b>%1</b> already exists.\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"El fitxer <b>%1</b> ja existeix.\n"
"El sobreescric?"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:258
#, kde-format
msgid "Overwrite Existing File?"
msgstr "Sobreescriure el fitxer existent?"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:260
#, kde-format
msgid "Overwrite All"
msgstr "Sobreescriure-ho tot"
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:271
#, kde-kuit-format
msgid "Failed to delete <filename>%1</filename>."
msgstr "Ha fallat en suprimir <filename>%1</filename>."
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:276
#, kde-kuit-format
msgid "Failed to move <filename>%1</filename> to <filename>%2</filename>."
msgstr "Ha fallat en moure <filename>%1</filename> a <filename>%2</filename>."
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:348
#, kde-kuit-format
msgid ""
"The file <filename>%1</filename> contains certificates and can't be "
"decrypted or verified."
msgstr ""
"El fitxer <filename>%1</filename> conté els certificats i no es pot "
"desencriptar o verificar."
#: src/crypto/autodecryptverifyfilescontroller.cpp:399
#, kde-kuit-format
msgid "Select the file to verify with the signature <filename>%1</filename>"
msgstr ""
"Seleccioneu el fitxer a verificar amb la signatura <filename>%1</filename>"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:61
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "No checksum files have been created."
msgstr "No s'ha creat cap fitxer de suma de verificació."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:62
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "These checksum files have been successfully created:"
msgstr "Aquests fitxers de suma de verificació s'han creat correctament:"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:65
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "There were no errors."
msgstr "No hi ha hagut cap error."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:66
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "The following errors were encountered:"
msgstr "S'han detectat els següents errors:"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:264
#, kde-format
msgid ""
"Create Checksums: input files must be either all checksum files or all files "
"to be checksummed, not a mixture of both."
msgstr ""
"Creació de sumes de verificació: els fitxers d'entrada han de ser o bé "
"fitxers de suma de verificació o tots els fitxers a sumar, no una mescla "
"d'ambdós."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:289
#: src/dialogs/updatenotification.cpp:76 src/mainwindow.cpp:867
#, kde-format
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:289
#, kde-format
msgid "Initializing..."
msgstr "S'està inicialitzant..."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:293
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Create Checksum Progress"
msgstr "Progrés en la creació de la suma de verificació"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:487
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:474 src/utils/output.cpp:754
#, kde-format
msgid "Error while running %1: %2"
msgstr "Error en executar %1: %2"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:489
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:476 src/utils/input.cpp:377
#: src/utils/output.cpp:756
#, kde-format
msgid "Failed to execute %1: %2"
msgstr "Ha fallat en executar %1: %2"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:498
#, kde-kuit-format
msgid "Failed to overwrite <filename>%1</filename>."
msgstr "Ha fallat en sobreescriure <filename>%1</filename>."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:524
#, kde-format
msgid "No checksum programs defined."
msgstr "No s'ha definit cap programa de suma de verificació."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:536
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:512
#, kde-format
msgid "Scanning directories..."
msgstr "S'estan explorant els directoris..."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:551
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:529
#, kde-format
msgid "Calculating total size..."
msgstr "S'està calculant la mida total..."
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:565
#, kde-format
msgid "Checksumming (%2) in %1"
msgstr "S'està verificant la suma (%2) a %1"
#: src/crypto/createchecksumscontroller.cpp:578
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:556
#, kde-format
msgid "Done."
msgstr "Fet."
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:58
#, kde-format
msgid "Status and progress of the crypto operations is shown here."
msgstr "Aquí es mostra l'estat i el progrés de les operacions de criptografia."
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:139
#, kde-format
msgid "User canceled"
msgstr "Cancel·lació de l'usuari"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:228
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Decrypt/Verify E-Mail"
msgstr "Desencriptatge/verificació del correu"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:250
#, kde-format
msgid "At least one input needs to be provided"
msgstr "Cal proporcionar com a mínim una entrada"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:254
#, kde-format
msgid "Informative sender/signed data count mismatch"
msgstr ""
"Incoherència en el comptador de dades informatives de remitent/signades"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:259
#, kde-format
msgid "Signature/signed data count mismatch"
msgstr "Incoherència en el comptador de dades de signatura/signades"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:261
#, kde-format
msgid "Signed data can only be given for detached signature verification"
msgstr ""
"Les dades signades només es poden donar per a la verificació de signatura "
"separada"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:267
#, kde-format
msgid "Input/Output count mismatch"
msgstr "Incoherència del comptador d'entrada/sortida"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:269
#, kde-format
msgid "Cannot use output and signed data simultaneously"
msgstr "No es poden usar simultàniament les dades de sortida i signades"
#: src/crypto/decryptverifyemailcontroller.cpp:276
#, kde-format
msgid "No backend support for %1"
msgstr "No s'admet cap dorsal per a %1"
#: src/crypto/decryptverifyfilescontroller.cpp:115
#, kde-format
msgid "Cannot determine whether input data is OpenPGP or CMS"
msgstr "No s'ha pogut determinar si les dades d'entrada són OpenPGP o CMS"
#: src/crypto/decryptverifyfilescontroller.cpp:158
#, kde-format
msgid "No usable inputs found"
msgstr "No s'ha trobat cap entrada útil"
#: src/crypto/decryptverifyfilescontroller.cpp:224
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:92
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Decrypt/Verify Files"
msgstr "Desencriptatge/verificació dels fitxers"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:187
#, kde-format
msgid "Error: Signature not verified"
msgstr "Error: signatura no verificada"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:189
#, kde-format
msgid "Good signature"
msgstr "Signatura correcta"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:191
#, kde-format
msgid "Signing certificate was revoked"
msgstr "El certificat de signatura ha estat revocat"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:193
#, kde-format
msgid "Signing certificate is expired"
msgstr "El certificat de signatura ha vençut"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:195
#, kde-format
msgid "Certificate is not available"
msgstr "El certificat no està disponible"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:197
#, kde-format
msgid "Signature expired"
msgstr "Signatura vençuda"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:199
#, kde-format
msgid "CRL missing"
msgstr "No s'ha trobat la CRL"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:201
#, kde-format
msgid "CRL too old"
msgstr "La CRL és massa antiga"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:203
#, kde-format
msgid "Bad policy"
msgstr "Política incorrecta"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:205
#, kde-format
msgid "System error"
msgstr "Error del sistema"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:207
#, kde-format
msgid "Bad signature"
msgstr "Signatura dolenta"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:219
#, kde-format
msgid ""
"The signature is valid but the trust in the certificate's validity is only "
"marginal."
msgstr ""
"La signatura és vàlida però la confiança en la validesa del certificat només "
"és dubtosa."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:221
#, kde-format
msgid "The signature is valid and the certificate's validity is fully trusted."
msgstr ""
"La signatura és vàlida i la confiança en la validesa del certificat és "
"completa."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:223
#, kde-format
msgid ""
"The signature is valid and the certificate's validity is ultimately trusted."
msgstr ""
"La signatura és vàlida i la confiança en la validesa del certificat és "
"fonamental."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:225
#, kde-format
msgid ""
"The signature is valid but the certificate's validity is <em>not trusted</"
"em>."
msgstr ""
"La signatura és vàlida però la validesa del certificat <em>no té cap "
"confiança</em>."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:227
#, kde-format
msgid "The signature is valid but the certificate's validity is unknown."
msgstr "La signatura és vàlida i la validesa del certificat és desconeguda."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:230
#, kde-format
msgid "The signature is valid but the certificate's validity is undefined."
msgstr "La signatura és vàlida i la validesa del certificat no està definida."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:242 src/crypto/decryptverifytask.cpp:258
#, kde-format
msgid "Unknown certificate"
msgstr "Certificat desconegut"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:278
#, kde-format
msgctxt "1 is a date"
msgid "Signature created on %1"
msgstr "La signatura es va crear el %1"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:281
#, kde-format
msgid "With unavailable certificate:"
msgstr "Amb certificats no disponibles:"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:283
#, kde-format
msgid "With certificate:"
msgstr "Amb certificat:"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:288
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO RESTRICTED "
"compliant or VS-NfD compliant"
msgid "The signature is %1"
msgstr "La signatura és %1"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:291
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO RESTRICTED "
"compliant or VS-NfD compliant"
msgid "The signature <b>is not</b> %1."
msgstr "La signatura <b>no és</b> %1."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:308 src/crypto/signencrypttask.cpp:55
#, kde-format
msgctxt "Input file --> Output file (rarr is arrow"
msgid "%1 &rarr; %2"
msgstr "%1 &rarr; %2"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:440
#, kde-format
msgid "<b>Verification canceled.</b>"
msgstr "<b>S'ha cancel·lat la verificació.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:442
#, kde-format
msgid "<b>Verification failed: %1.</b>"
msgstr "<b>La verificació ha fallat: %1.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:448
#, kde-format
msgid "<b>No signatures found.</b>"
msgstr "<b>No s'ha trobat cap signatura.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:453
#, kde-format
msgid "<b>Invalid signature.</b>"
msgid_plural "<b>%1 invalid signatures.</b>"
msgstr[0] "<b>Signatura no vàlida.</b>"
msgstr[1] "<b>%1 signatures no vàlides.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:459
#, kde-format
msgid "<b>The data could not be verified.</b>"
msgid_plural "<b>%1 signatures could not be verified.</b>"
msgstr[0] "<b>La data no s'ha pogut verificar.</b>"
msgstr[1] "<b>No s'han pogut verificar %1 signatures.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:465
#, kde-format
msgid "<b>Valid signature by %1</b>"
msgstr "<b>Signatura vàlida per a %1</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:467
#, kde-format
msgid ""
"<br/><b>Warning:</b> The sender's mail address is not stored in the %1 used "
"for signing."
msgstr ""
"<br/><b>Avís:</b> l'adreça de correu del remitent no està desada en el %1 "
"usat per a la signatura."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:468
#, kde-format
msgid "certificate"
msgstr "certificat"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:470
#, kde-format
msgid "<b>Valid signature.</b>"
msgid_plural "<b>%1 valid signatures.</b>"
msgstr[0] "<b>Signatura vàlida.</b>"
msgstr[1] "<b>%1 signatures vàlides.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:472
#, kde-format
msgid ""
"<br/><b>Warning:</b> The sender's mail address is not stored in the "
"certificates used for signing."
msgstr ""
"<br/><b>Avís:</b> l'adreça del correu del remitent no està desada en els "
"certificats usats per a la signatura."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:484
#, kde-format
msgid "<b>Decryption canceled.</b>"
msgstr "<b>S'ha cancel·lat el desencriptatge.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:486
#, kde-format
msgid "No integrity protection (MDC)."
msgstr "Sense protecció d'integritat (MDC)."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:486 src/crypto/decryptverifytask.cpp:488
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:490
#, kde-format
msgid "<b>Decryption failed: %1.</b>"
msgstr "<b>Ha fallat el desencriptatge: %1.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:492
#, kde-format
msgid "<b>Decryption succeeded.</b>"
msgstr "<b>Desencriptatge correcte.</b>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:512 src/crypto/decryptverifytask.cpp:535
#, kde-format
msgid "The signature is invalid: %1"
msgstr "La signatura no és vàlida: %1"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:521
#, kde-format
msgid "You can search the certificate on a keyserver or import it from a file."
msgstr ""
"Podeu cercar el certificat al servidor de claus o importar-lo des d'un "
"fitxer."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:530
#, kde-format
msgid "The used key is not certified by you or any trusted person."
msgstr "La clau emprada no l'heu certificat vós ni cap persona de confiança."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:531
#, kde-format
msgid ""
"The used certificate is not certified by a trustworthy Certificate Authority "
"or the Certificate Authority is unknown."
msgstr ""
"El certificat emprat no ha estat certificat per una autoritat certificadora "
"de confiança o aquesta és desconeguda."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:554 src/crypto/decryptverifytask.cpp:608
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:242 src/crypto/signencrypttask.cpp:259
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:819
#, kde-format
msgid "Input error: %1"
msgstr "Error d'entrada: %1"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:565
#, kde-format
msgid ""
"<p>The sender's address %1 is not stored in the certificate. Stored: %2</p>"
msgstr ""
"<p>L'adreça del remitent %1 no s'ha desat en el certificat. S'ha desat: %2</"
"p>"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:567
#, kde-format
msgctxt "separator for a list of e-mail addresses"
msgid ", "
msgstr ", "
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:579
#, kde-format
msgid "One unknown recipient."
msgid_plural "%1 unknown recipients."
msgstr[0] "Un destinatari desconegut."
msgstr[1] "%1 destinataris desconeguts."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:582
#, kde-format
msgid "Recipient:"
msgid_plural "Recipients:"
msgstr[0] "Destinatari:"
msgstr[1] "Destinataris:"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:592
#, kde-format
msgid "One unknown recipient"
msgid_plural "%1 unknown recipients"
msgstr[0] "Un destinatari desconegut"
msgstr[1] "%1 destinataris desconeguts"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:619
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO RESTRICTED "
"compliant or VS-NfD compliant"
msgid "The decryption is %1."
msgstr "El desencriptatge és %1."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:622
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO RESTRICTED "
"compliant or VS-NfD compliant"
msgid "The decryption <b>is not</b> %1."
msgstr "El desencriptatge <b>no és</b> %1."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:633
#, kde-format
msgid "Embedded file name: '%1'"
msgstr "Nom del fitxer incrustat: «%1»"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:640
#, kde-format
msgid ""
"<b>Note:</b> You cannot be sure who encrypted this message as it is not "
"signed."
msgstr ""
"<b>Nota:</b> No es pot assegurar que s'ha encriptat aquest missatge, ja que "
"no està signat."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:645
#, kde-format
msgctxt "Integrity protection was missing because an old cipher was used."
msgid ""
"<b>Hint:</b> If this file was encrypted before the year 2003 it is likely "
"that the file is legitimate. This is because back then integrity protection "
"was not widely used."
msgstr ""
"<b>Consell:</b> Si aquest fitxer es va encriptar abans de l'any 2003, és "
"probable que sigui legítim. Això és perquè la protecció de la integritat no "
"s'emprava àmpliament."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:650
#, kde-format
msgctxt ""
"The user is offered to force decrypt a non integrity protected message. With "
"the strong advice to re-encrypt it."
msgid ""
"If you are confident that the file was not manipulated you should re-encrypt "
"it after you have forced the decryption."
msgstr ""
"Si esteu segur que el fitxer no ha estat manipulat, haureu de tornar a "
"encriptar-lo després de forçar el desencriptatge."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:947
#, kde-format
msgctxt "label: result example: foo.sig: Verification failed. "
msgid "%1: %2"
msgstr "%1: %2"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1104 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1273
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1355 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1456
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1507 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1636
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1710 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1816
#, kde-format
msgid "Caught exception: %1"
msgstr "S'ha detectat una excepció: %1"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1107 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1275
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1358 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1458
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1510 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1638
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1712 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1818
#: src/uiserver/assuanserverconnection.cpp:1358
#: src/uiserver/assuanserverconnection.cpp:1407
#, kde-format
msgid "Caught unknown exception"
msgstr "S'ha detectat una excepció desconeguda"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1161
#, kde-format
msgid ""
"Could not determine whether this is an S/MIME or an OpenPGP signature/"
"ciphertext - maybe it is neither ciphertext nor a signature?"
msgstr ""
"No s'ha pogut determinar si això és una signatura/text xifrat en S/MIME o en "
"OpenPGP. Potser no es tracta de text xifrat o una signatura?"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1169 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1419
#, kde-format
msgid "Decrypting: %1..."
msgstr "S'està desencriptant: %1..."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1411
#, kde-format
msgid ""
"Could not determine whether this was S/MIME- or OpenPGP-encrypted - maybe it "
"is not ciphertext at all?"
msgstr ""
"No s'ha pogut determinar si això és un text encriptat en S/MIME o en "
"OpenPGP. Potser no és cap text xifrat?"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1564 src/crypto/decryptverifytask.cpp:1754
#, kde-format
msgid ""
"Could not determine whether this is an S/MIME or an OpenPGP signature - "
"maybe it is not a signature at all?"
msgstr ""
"No s'ha pogut determinar si això és una signatura en S/MIME o en an OpenPGP. "
"Potser no és cap signatura?"
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1572
#, kde-format
msgid "Verifying: %1..."
msgstr "S'està verificant: %1..."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1771
#, kde-kuit-format
msgctxt ""
"Verification of a detached signature in progress. The first file contains "
"the data.The second file is the signature file."
msgid "Verifying: <filename>%1</filename> with <filename>%2</filename>..."
msgstr ""
"S'està verificant: <filename>%1</filename> amb <filename>%2</filename>..."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1775
#, kde-format
msgid "Verifying signature: %1..."
msgstr "S'està verificant la signatura: %1..."
#: src/crypto/decryptverifytask.cpp:1784
#, kde-kuit-format
msgctxt ""
"Verification of a detached signature summary. The first file contains the "
"data.The second file is signature."
msgid "Verified <filename>%1</filename> with <filename>%2</filename>"
msgstr "S'ha verificat <filename>%1</filename> amb <filename>%2</filename>"
#: src/crypto/encryptemailcontroller.cpp:121
#, kde-format
msgid "Call to EncryptEMailController::protocolAsString() is ambiguous."
msgstr "La crida a EncryptEMailController::protocolAsString() és ambigua."
#: src/crypto/encryptemailcontroller.cpp:133
#: src/crypto/newsignencryptemailcontroller.cpp:241
#: src/crypto/signemailcontroller.cpp:150
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:359
#, kde-format
msgid "User cancel"
msgstr "Cancel·lat per l'usuari"
#: src/crypto/encryptemailtask.cpp:66 src/crypto/signencrypttask.cpp:195
#, kde-format
msgid "Encryption canceled."
msgstr "S'ha cancel·lat l'encriptatge."
#: src/crypto/encryptemailtask.cpp:70
#, kde-format
msgid "Encryption failed: %1"
msgstr "L'encriptatge ha fallat: %1"
#: src/crypto/encryptemailtask.cpp:73 src/crypto/signencrypttask.cpp:202
#, kde-format
msgid "Encryption succeeded."
msgstr "Encriptatge correcte."
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:271
#, kde-format
msgid "Please enter a name or email address..."
msgstr "Introduïu el nom o l'adreça de correu..."
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:286
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:287
#, kde-format
msgid "Show certificate list"
msgstr "Mostra la llista de certificats"
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:306
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Show Details"
msgstr "Mostra els detalls"
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:592
#, kde-format
msgid "No matching certificates or groups found"
msgstr "No s'ha trobat cap certificat o grup coincident"
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:594
#, kde-format
msgid "Multiple matching certificates or groups found"
msgstr "S'han trobat múltiples certificats o grups coincidents"
#: src/crypto/gui/certificatelineedit.cpp:664 src/dialogs/expirydialog.cpp:212
#: src/newcertificatewizard/advancedsettingsdialog.cpp:1005
#: src/view/formtextinput.cpp:120
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Error: %1"
msgstr "Error: %1"
#: src/crypto/gui/certificateselectionline.cpp:39
#, kde-format
msgid "(no matching certificates found)"
msgstr "(no s'ha trobat cap certificat coincident)"
#: src/crypto/gui/certificateselectionline.cpp:41
#, kde-format
msgid "Please select a certificate"
msgstr "Seleccioneu un certificat"
#: src/crypto/gui/certificateselectionline.cpp:202
#, kde-format
msgid "(please choose between OpenPGP and S/MIME first)"
msgstr "(escolliu abans entre OpenPGP i S/MIME)"
#: src/crypto/gui/certificateselectionline.cpp:210
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:185
#, kde-format
msgid "..."
msgstr "..."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:55
#: src/crypto/gui/decryptverifyfileswizard.cpp:220
#, kde-format
msgid "&Output folder:"
msgstr "Carpeta de s&ortida:"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:99
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Verify Files"
msgstr "Verificació dels fitxers"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:123
#: src/crypto/gui/newresultpage.cpp:98 src/crypto/gui/resultpage.cpp:89
#, kde-format
msgid "%1: All operations completed."
msgstr "%1: Han finalitzat totes les operacions."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:125
#: src/crypto/gui/newresultpage.cpp:100 src/crypto/gui/resultpage.cpp:91
#, kde-format
msgid "All operations completed."
msgstr "Han finalitzat totes les operacions."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:147
#: src/crypto/gui/newresultpage.cpp:121 src/crypto/gui/resultlistwidget.cpp:210
#: src/crypto/gui/resultpage.cpp:108
#, kde-format
msgctxt "number, operation description"
msgid "Operation %1: %2"
msgstr "Operació %1: %2"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:149
#: src/crypto/gui/newresultpage.cpp:123 src/crypto/gui/resultpage.cpp:110
#, kde-format
msgctxt "tag( \"OpenPGP\" or \"CMS\"), operation description"
msgid "%1: %2"
msgstr "%1: %2"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:201
#, kde-format
msgid "Please select an output folder."
msgstr "Seleccioneu una carpeta de sortida."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:201
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "No Output Folder"
msgstr "Sense carpeta de sortida"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:213
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Failed to create output folder <filename>%1</filename>.</"
"para><para>Please select a different output folder.</para>"
msgstr ""
"<para>Ha fallat en crear la carpeta de sortida <filename>%1</filename>.</"
"para><para>Seleccioneu una carpeta de sortida diferent.</para>"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:215
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:227
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Unusable Output Folder"
msgstr "Carpeta de sortida no usable"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:220
#, kde-format
msgid "Please select a different output folder."
msgstr "Seleccioneu una carpeta de sortida diferent."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:220
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Invalid Output Folder"
msgstr "Carpeta de sortida no vàlida"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfilesdialog.cpp:225
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Cannot write in the output folder <filename>%1</filename>.</"
"para><para>Please select a different output folder.</para>"
msgstr ""
"<para>No s'ha pogut escriure en la carpeta de sortida <filename>%1</"
"filename>.</para><para>Seleccioneu una carpeta de sortida diferent.</para>"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfileswizard.cpp:206
#, kde-format
msgid "<b>Choose operations to be performed</b>"
msgstr "<b>Escolliu les operacions a realitzar</b>"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfileswizard.cpp:208
#, kde-format
msgid ""
"Here you can check and, if needed, override the operations Kleopatra "
"detected for the input given."
msgstr ""
"Aquí podeu comprovar, i si cal, modificar les operacions que el Kleopatra ha "
"detectat per a les dades introduïdes."
#: src/crypto/gui/decryptverifyfileswizard.cpp:211
#, kde-format
msgid "&Decrypt/Verify"
msgstr "&Desencripta/verifica"
#: src/crypto/gui/decryptverifyfileswizard.cpp:219
#, kde-format
msgid "Create all output files in a single folder"
msgstr "Crea tots els fitxers de sortida en una carpeta única"
#: src/crypto/gui/decryptverifyoperationwidget.cpp:70
#, kde-format
msgid "Input file:"
msgstr "Fitxer d'entrada:"
#: src/crypto/gui/decryptverifyoperationwidget.cpp:74
#, kde-format
msgid "&Input file is a detached signature"
msgstr "El fitxer d'e&ntrada és una signatura separada"
#: src/crypto/gui/decryptverifyoperationwidget.cpp:75
#, kde-format
msgid "&Signed data:"
msgstr "Dades &signades:"
#: src/crypto/gui/decryptverifyoperationwidget.cpp:80
#, kde-format
msgid "&Input file is an archive; unpack with:"
msgstr "El fitxer d'e&ntrada és un arxiu; descomprimeix amb:"
#: src/crypto/gui/encryptemailwizard.cpp:27
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Encrypt Text"
msgstr "Encriptatge de text"
#: src/crypto/gui/newresultpage.cpp:131 src/crypto/gui/resultpage.cpp:118
#, kde-format
msgid "<b>Results</b>"
msgstr "<b>Resultats</b>"
#: src/crypto/gui/objectspage.cpp:52
#, kde-format
msgid "<b>Objects</b>"
msgstr "<b>Objectes</b>"
#: src/crypto/gui/objectspage.cpp:61
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:398
#, kde-format
msgid "Remove Selected"
msgstr "Elimina el seleccionat"
#: src/crypto/gui/objectspage.cpp:75
#, kde-format
msgid "Select File"
msgstr "Selecció de fitxer"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:179
#, kde-format
msgid "<i>No certificate selected</i>"
msgstr "<i>No s'ha seleccionat cap certificat</i>"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:379
#, kde-format
msgid "<b>Recipients</b>"
msgstr "<b>Destinataris</b>"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:394
#, kde-format
msgid "Add Recipient..."
msgstr "Afegeix un destinatari..."
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:408
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:357
#: src/view/padwidget.cpp:172
#, kde-format
msgid "OpenPGP"
msgstr "OpenPGP"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:412
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:358
#: src/view/padwidget.cpp:173
#, kde-format
msgid "S/MIME"
msgstr "S/MIME"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:435
#, kde-format
msgid ""
"<b>Warning:</b> None of the selected certificates seem to be your own. You "
"will not be able to decrypt the encrypted data again."
msgstr ""
"<b>Avís:</b> cap dels certificats seleccionats sembla que sigui el vostre. "
"No podreu tornar a desencriptar les dades encriptades."
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:560
#, kde-format
msgid "Recipient"
msgstr "Destinatari"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:562
#, kde-format
msgctxt "%1 == number"
msgid "Recipient (%1)"
msgstr "Destinatari (%1)"
#: src/crypto/gui/resolverecipientspage.cpp:585
#, kde-format
msgid "<qt><p>Recipients predefined via GnuPG settings:</p>%1</qt>"
msgstr "<qt><p>Destinataris predefinits via arranjament del GnuPG:</p>%1</qt>"
#: src/crypto/gui/resultitemwidget.cpp:135
#, kde-format
msgid "Force decryption"
msgstr "Força el desencriptatge"
#: src/crypto/gui/resultitemwidget.cpp:178
#, kde-format
msgctxt "1 is optional keyid. No space is intended as it can be empty."
msgid "Search%1"
msgstr "Cerca%1"
#: src/crypto/gui/resultitemwidget.cpp:179
#, kde-format
msgctxt "1 is optional keyid. No space is intended as it can be empty."
msgid "Import%1"
msgstr "Importa%1"
#: src/crypto/gui/resultitemwidget.cpp:228
#, kde-format
msgid "Diagnostics"
msgstr "Diagnòstics"
#: src/crypto/gui/resultitemwidget.cpp:229
#, kde-format
msgctxt "The Audit Log is a detailed error log from the gnupg backend"
msgid "Show Audit Log"
msgstr "Mostra el registre d'auditoria"
#: src/crypto/gui/resultlistwidget.cpp:162
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Show Email"
msgstr "Mostra el correu electrònic"
#: src/crypto/gui/resultpage.cpp:66
#, kde-format
msgid "Keep open after operation completed"
msgstr "Conserva obert després del final de l'operació"
#: src/crypto/gui/signemailwizard.cpp:71
#, kde-format
msgid "You need to select a signing certificate to proceed."
msgstr "Heu de seleccionar un certificat de signatura per a continuar."
#: src/crypto/gui/signemailwizard.cpp:78
#, kde-format
msgid "You need to select an OpenPGP signing certificate to proceed."
msgstr "Heu de seleccionar un certificat de signatura OpenPGP per a continuar."
#: src/crypto/gui/signemailwizard.cpp:80
#, kde-format
msgid "You need to select an S/MIME signing certificate to proceed."
msgstr "Heu de seleccionar un certificat de signatura S/MIME per a continuar."
#: src/crypto/gui/signemailwizard.cpp:83
#, kde-format
msgid ""
"You need to select an OpenPGP signing certificate and an S/MIME signing "
"certificate to proceed."
msgstr ""
"Heu de seleccionar un certificat de signatura OpenPGP i un altre S/MIME per "
"a continuar."
#: src/crypto/gui/signemailwizard.cpp:102
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Sign Text"
msgstr "Signatura de text"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:71
#, kde-format
msgid "Please select an encryption certificate for recipient \"%1\""
msgstr "Seleccioneu un certificat d'encriptatge per al destinatari «%1»"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:81
#, kde-format
msgid "Please select a signing certificate for sender \"%1\""
msgstr "Seleccioneu un certificat de signatura per al remitent «%1»"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:92
#, kde-format
msgid ""
"Kleopatra cannot unambiguously determine matching certificates for all "
"recipients/senders of the message.\n"
"Please select the correct certificates for each recipient:"
msgstr ""
"El Kleopatra no pot determinar sense ambigüitat els certificats "
"corresponents a tots els destinataris/remitents del missatge.\n"
"Seleccioneu el certificat correcte per a cada destinatari:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:96
#, kde-format
msgid ""
"Kleopatra cannot unambiguously determine matching certificates for the "
"sender of the message.\n"
"Please select the correct certificates for the sender:"
msgstr ""
"El Kleopatra no pot determinar sense ambigüitat els certificats "
"corresponents al remitent del missatge.\n"
"Seleccioneu el certificat correcte per al remitent:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:100
#, kde-format
msgid ""
"Kleopatra cannot unambiguously determine matching certificates for all "
"recipients of the message.\n"
"Please select the correct certificates for each recipient:"
msgstr ""
"El Kleopatra no pot determinar sense ambigüitat els certificats "
"corresponents a tots els destinataris del missatge.\n"
"Seleccioneu el certificat correcte per a cada destinatari:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:108
#, kde-format
msgid ""
"Please verify that correct certificates have been selected for each "
"recipient:"
msgstr ""
"Verifiqueu que els certificats que s'han seleccionat per a cada destinatari "
"són correctes:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:109
#, kde-format
msgid ""
"Please verify that the correct certificate has been selected for the sender:"
msgstr ""
"Verifiqueu que s'ha seleccionat el certificat correcte per a cada "
"destinatari:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:356
#, kde-format
msgid "Show all recipients"
msgstr "Mostra tots els destinataris"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:359
#, kde-format
msgid "Select Signing Certificate"
msgstr "Selecció del certificat de signatura"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:360
#, kde-format
msgid "Select Encryption Certificate"
msgstr "Selecció del certificat d'encriptatge"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:361
#, kde-format
msgid "Only show this dialog in case of conflicts (experimental)"
msgstr "Mostra aquest diàleg només en cas de conflictes (experimental)"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:382
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Select Certificates for Message"
msgstr "Selecció dels certificats per al missatge"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:449
#, kde-format
msgid "From:"
msgstr "Des de:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:455
#, kde-format
msgid "To:"
msgstr "A:"
#: src/crypto/gui/signencryptemailconflictdialog.cpp:502
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Select Certificates for Message \"%1\""
msgstr "Selecció dels certificats per al missatge «%1»"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:146
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Sign / Encrypt Files"
msgstr "Signa/encripta els fitxers"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:152
#, kde-format
msgctxt "@option:check on SignEncryptPage"
msgid "&Sign as:"
msgstr "&Signa com a:"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:153
#, kde-format
msgctxt "@option:check on SignEncryptPage"
msgid "Encrypt for &me:"
msgstr "Encripta per a &mi:"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:154
#, kde-format
msgctxt "@option:check on SignEncryptPage"
msgid "Encrypt for &others:"
msgstr "Encripta per a a&ltres:"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:156
#, kde-format
msgctxt "@option:check on SignEncryptPage"
msgid ""
"Encrypt with &password. Anyone you share the password with can read the data."
msgstr ""
"Encri&pta amb contrasenya. Qualsevol persona qui compartiu la contrasenya "
"podrà llegir les dades."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:161
#, kde-format
msgctxt "@title:group"
msgid "Output"
msgstr "Sortida"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:164
#, kde-format
msgid "Please select an action."
msgstr "Seleccioneu una acció."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:167
#, kde-format
msgctxt "@label on SignEncryptPage"
msgid "Output &files/folder:"
msgstr "&Fitxers/carpeta de sortida:"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:172
#, kde-format
msgctxt "@option:check on SignEncryptPage"
msgid "Encrypt / Sign &each file separately."
msgstr "Encripta / Signa cada fitxer p&er separat."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:173
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Keep each file separate instead of creating an archive for all."
msgstr "Manté cada fitxer per separat en lloc de crear un arxiu per a tot."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:186
#, kde-format
msgid "Invalid compliance settings for signing and encrypting files."
msgstr "Paràmetres de compliment no vàlids per a signar i encriptar fitxers."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:188
#, kde-kuit-format
msgctxt ""
"@info %1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO "
"RESTRICTED compliant or VS-NfD compliant"
msgid ""
"<para>You cannot use <application>Kleopatra</application> for signing or "
"encrypting files because the <application>GnuPG</application> system used by "
"<application>Kleopatra</application> is not %1.</para>"
msgstr ""
"<para>No podeu usar el <application>Kleopatra</application> per a signar o "
"encriptar fitxers perquè el sistema de <application>GnuPG</application> "
"emprat pel <application>Kleopatra</application> no és %1.</para>"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:255
#, kde-kuit-format
msgctxt ""
"@info %1 is a placeholder for the name of a compliance mode. E.g. NATO "
"RESTRICTED compliant or VS-NfD compliant"
msgid ""
"<para>Sorry! You cannot use <application>Kleopatra</application> for signing "
"or encrypting files because the <application>GnuPG</application> system used "
"by <application>Kleopatra</application> is not %1.</para>"
msgstr ""
"<para>Perdó! No podeu usar el <application>Kleopatra</application> per a "
"signar o encriptar fitxers perquè el sistema de <application>GnuPG</"
"application> emprat pel <application>Kleopatra</application> no és %1.</para>"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:275
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Archiving in combination with sign-only currently requires what are "
"known as opaque signatures - unlike detached ones, these embed the content "
"in the signature.</para><para>This format is rather unusual. You might want "
"to archive the files separately, and then sign the archive as one file with "
"Kleopatra.</para><para>Future versions of Kleopatra are expected to also "
"support detached signatures in this case.</para>"
msgstr ""
"<para>L'arxivat en combinació amb només signat, actualment requereix el que "
"es coneix com a signatures opaques, que a diferència de les separades, "
"aquelles incrusten el contingut a la signatura.</para><para>Aquest format no "
"és gaire usual. Potser voldríeu arxivar els fitxers de manera separada, i "
"després signar l'arxiu com un fitxer amb el Kleopatra.</para><para>S'espera "
"que les versions futures del Kleopatra també admetin les signatures "
"separades per a aquests casos.</para>"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:280
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Unusual Signature Warning"
msgstr "Avís de signatura no habitual"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:299
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>None of the recipients you are encrypting to seems to be your own.</"
"para><para>This means that you will not be able to decrypt the data anymore, "
"once encrypted.</para><para>Do you want to continue, or cancel to change the "
"recipient selection?</para>"
msgstr ""
"<para>Cap dels destinataris als quals esteu encriptant sembla que sigui el "
"vostre.</para><para>Això significa que no sereu capaç de tornar a "
"desencriptar les dades, una vegada estiguin encriptades.</para><para>Voleu "
"continuar o cancel·lar per a canviar aquesta selecció dels destinataris?</"
"para>"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:302
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Encrypt-To-Self Warning"
msgstr "Avís d'autoencriptatge"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:345
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "This is the filename of the S/MIME signature."
msgstr "Aquest és el nom de fitxer de la signatura S/MIME."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:346
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "S/MIME signature file"
msgstr "Fitxer de signatura S/MIME"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:347
#, kde-format
msgctxt "Name filter binary"
msgid "S/MIME Signatures (*.p7s)"
msgstr "Signatures S/MIME (*.p7s)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:348
#, kde-format
msgctxt "Name filter ASCII"
msgid "S/MIME Signatures (*.p7s *.pem)"
msgstr "Signatures S/MIME (*.p7s *.pem)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:353
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "This is the filename of the detached OpenPGP signature."
msgstr "Aquest és el nom de fitxer de la signatura OpenPGP separada."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:354
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "OpenPGP signature file"
msgstr "Fitxer de signatura OpenPGP"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:355
#, kde-format
msgctxt "Name filter binary"
msgid "OpenPGP Signatures (*.sig *.pgp)"
msgstr "Signatures OpenPGP (*.sig *.pgp)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:356
#, kde-format
msgctxt "Name filter ASCII"
msgid "OpenPGP Signatures (*.asc *.sig)"
msgstr "Signatures OpenPGP (*.asc *.sig)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:361
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "This is the filename of the OpenPGP-signed and encrypted file."
msgstr "Aquest és el nom de fitxer del fitxer signat i encriptat amb OpenPGP."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:362
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "OpenPGP signed and encrypted file"
msgstr "Fitxer signat i encriptat amb OpenPGP"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:363
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:371
#, kde-format
msgctxt "Name filter binary"
msgid "OpenPGP Files (*.gpg *.pgp)"
msgstr "Fitxers OpenPGP (*.gpg *.pgp)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:364
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:372
#, kde-format
msgctxt "Name filter ASCII"
msgid "OpenPGP Files (*.asc)"
msgstr "Fitxers OpenPGP (*.asc)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:369
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "This is the filename of the OpenPGP encrypted file."
msgstr "Aquest és el nom de fitxer del fitxer encriptat amb OpenPGP."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:370
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "OpenPGP encrypted file"
msgstr "Fitxer encriptat amb OpenPGP"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:377
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "This is the filename of the S/MIME encrypted file."
msgstr "Aquest és el nom de fitxer del fitxer encriptat amb S/MIME."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:378
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "S/MIME encrypted file"
msgstr "Fitxer encriptat amb S/MIME"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:379
#, kde-format
msgctxt "Name filter binary"
msgid "S/MIME Files (*.p7m)"
msgstr "Fitxers S/MIME (*.p7m)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:380
#, kde-format
msgctxt "Name filter ASCII"
msgid "S/MIME Files (*.p7m *.pem)"
msgstr "Fitxers S/MIME (*.p7m *.pem)"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:385
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "The resulting files are written to this directory."
msgstr "Els fitxers resultants s'escriuen en aquest directori."
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:386
#, kde-format
msgctxt "Lineedit accessible name"
msgid "Output directory"
msgstr "Directori de sortida"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:448
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Sign"
msgstr "Signa"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:451
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Encrypt"
msgstr "Encripta"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:454
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Sign / Encrypt"
msgstr "Signa i encripta"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:467
#, kde-format
msgid "Next"
msgstr "Següent"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:536
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Results"
msgstr "Resultats"
#: src/crypto/gui/signencryptfileswizard.cpp:537
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Status and progress of the crypto operations is shown here."
msgstr "Aquí es mostra l'estat i el progrés de les operacions de criptografia."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:172
#, kde-format
msgctxt "@title:group"
msgid "Prove authenticity (sign)"
msgstr "Demostra l'autenticitat (signatura)"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:173
#, kde-format
msgid "Sign as:"
msgstr "Signa com a:"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:203
#, kde-format
msgctxt "@title:group"
msgid "Encrypt"
msgstr "Encriptació"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:209
#, kde-format
msgid "Encrypt for me:"
msgstr "Encripta per a mi:"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:223
#, kde-format
msgid "Encrypt for others:"
msgstr "Encripta per a altres:"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:258
#, kde-format
msgid ""
"Encrypt with password. Anyone you share the password with can read the data."
msgstr ""
"Encripta amb contrasenya. Qualsevol persona qui compartiu la contrasenya "
"podrà llegir les dades."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:260
#, kde-format
msgctxt "Tooltip information for symmetric encryption"
msgid ""
"Additionally to the keys of the recipients you can encrypt your data with a "
"password. Anyone who has the password can read the data without any secret "
"key. Using a password is <b>less secure</b> then public key cryptography. "
"Even if you pick a very strong password."
msgstr ""
"A més de les claus dels destinataris, podeu encriptar les vostres dades amb "
"una contrasenya. Qualsevol persona que la tingui podrà llegir les dades "
"sense cap clau secreta. L'ús d'una contrasenya <b>fa menys segura</b> la "
"criptografia que l'ús d'una clau pública. Fins i tot si heu triat una "
"contrasenya molt forta."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:361
#, kde-format
msgctxt "text for screen readers"
msgid "recipient key"
msgstr "clau del destinatari"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:589
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This certificate is expired."
msgstr "Aquest certificat ha caducat."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:592
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This certificate expires today."
msgstr "Aquest certificat venç avui."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:594
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This certificate expires tomorrow."
msgid_plural "This certificate expires in %1 days."
msgstr[0] "Aquest certificat venç demà."
msgstr[1] "Aquest certificat venç dintre de %1 dies."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:599
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This certificate cannot be used for encryption."
msgstr "Aquest certificat no es pot emprar per a encriptatge."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:601
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "This certificate cannot be used for signing."
msgstr "Aquest certificat no es pot emprar per a signatura."
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:828
#, kde-format
msgid "Could not find a key for the following recipients:"
msgstr "No s'ha pogut trobar cap clau per als destinataris següents:"
#: src/crypto/gui/signencryptwidget.cpp:828
#, kde-format
msgid "Failed to find some keys"
msgstr "Ha fallat en trobar algunes de les claus"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:61
#, kde-format
msgctxt "%1=protocol (S/Mime, OpenPGP), %2=certificate"
msgid "Sign using %1: %2"
msgstr "Signa usant %1: %2"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:63
#, kde-format
msgid "No certificate selected"
msgstr "No s'ha seleccionat cap certificat"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:289
#, kde-format
msgid "Sign and encrypt (OpenPGP only)"
msgstr "Signa i encripta (només OpenPGP)"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:295
#, kde-format
msgid "Encrypt only"
msgstr "Només encripta"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:300
#, kde-format
msgid "Sign only"
msgstr "Només signa"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:305
#, kde-format
msgid "Encryption Options"
msgstr "Opcions de l'encriptatge"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:308
#, kde-format
msgid "Text output (ASCII armor)"
msgstr "Sortida de text (cuirassa ASCII)"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:313
#, kde-format
msgid "Signing Options"
msgstr "Opcions de signatura"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:318
#, kde-format
msgid "Signer:"
msgstr "Signant:"
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:333
#, kde-format
msgid "Change Signing Certificates..."
msgstr "Canvia els certificats de signatura..."
#: src/crypto/gui/signerresolvepage.cpp:497
#, kde-format
msgid "<b>Choose Operation to be Performed</b>"
msgstr "<b>Escolliu l'operació a realitzar</b>"
#: src/crypto/gui/signingcertificateselectiondialog.cpp:32
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Select Signing Certificates"
msgstr "Selecció dels certificats de signatura"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, rememberCO)
#: src/crypto/gui/signingcertificateselectionwidget.ui:37
#, kde-format
msgid "Remember these as default for future operations"
msgstr "Recorda aquests com a predefinits per a les operacions futures"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, pgpLabel)
#: src/crypto/gui/signingcertificateselectionwidget.ui:57
#, kde-format
msgid "OpenPGP Signing Certificate:"
msgstr "Certificat de signatura OpenPGP:"
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, cmsLabel)
#: src/crypto/gui/signingcertificateselectionwidget.ui:67
#, kde-format
msgid "S/MIME Signing Certificate:"
msgstr "Certificat de signatura S/MIME:"
#: src/crypto/gui/unknownrecipientwidget.cpp:26
#, kde-format
msgctxt "Caption for an unknown key/certificate where only ID is known."
msgid "Unknown Recipient:"
msgstr "Destinatari desconegut:"
#: src/crypto/gui/unknownrecipientwidget.cpp:33
#: src/dialogs/lookupcertificatesdialog.cpp:140
#, kde-format
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
#: src/crypto/gui/unknownrecipientwidget.cpp:36
#, kde-format
msgid "Search on keyserver"
msgstr "Cerca al servidor de claus"
#: src/crypto/gui/unknownrecipientwidget.cpp:52
#, kde-format
msgid "The data was encrypted to this key / certificate."
msgstr "Les dades s'han encriptat a aquesta clau / certificat."
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:217
#, kde-format
msgid "The following errors and warnings were recorded:"
msgstr "S'han enregistrat els següents errors i avisos:"
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:217
#, kde-format
msgid "Checksum Verification Errors"
msgstr "Errors en la comprovació de la suma de verificació"
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:229
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:254
#, kde-format
msgid "No errors occurred"
msgstr "No hi ha hagut cap error"
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:231
#, kde-format
msgid "One error occurred"
msgid_plural "%1 errors occurred"
msgstr[0] "S'ha detectat un error"
msgstr[1] "S'han detectat %1 errors"
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:252
#, kde-format
msgid "Progress:"
msgstr "Progrés:"
#: src/crypto/gui/verifychecksumsdialog.cpp:255
#, kde-format
msgctxt "Show Errors"
msgid "Show"
msgstr "Mostra"
#: src/crypto/gui/wizard.cpp:77
#, kde-format
msgid "&Next"
msgstr "&Següent"
#: src/crypto/gui/wizard.cpp:115
#, kde-format
msgid "Back"
msgstr "Enrere"
#: src/crypto/newsignencryptemailcontroller.cpp:170
#, kde-format
msgid "Call to NewSignEncryptEMailController::protocolAsString() is ambiguous."
msgstr ""
"La crida a NewSignEncryptEMailController::protocolAsString() és ambigua."
#: src/crypto/signemailtask.cpp:69 src/crypto/signencrypttask.cpp:178
#, kde-format
msgid "Signing canceled."
msgstr "S'ha cancel·lat la signatura."
#: src/crypto/signemailtask.cpp:73
#, kde-format
msgid "Signing failed: %1"
msgstr "Ha fallat la signatura: %1"
#: src/crypto/signemailtask.cpp:76 src/crypto/signencrypttask.cpp:184
#, kde-format
msgid "Signing succeeded."
msgstr "La signatura ha estat correcta."
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:113
#, kde-format
msgid "Archive and Sign Files"
msgstr "Arxivat i signatura de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:115
#, kde-format
msgid "Sign Files"
msgstr "Signatura de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:121
#, kde-format
msgid "Archive and Encrypt Files"
msgstr "Arxivat i encriptatge de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:123
#, kde-format
msgid "Encrypt Files"
msgstr "Encriptació de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:128
#, kde-format
msgid "Archive and Sign/Encrypt Files"
msgstr "Arxivat i signatura/encriptatge de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:130
#, kde-format
msgid "Sign/Encrypt Files"
msgstr "Signatura/encriptació de fitxers"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:267
#, kde-format
msgctxt "base name of an archive file, e.g. archive.zip or archive.tar.gz"
msgid "archive"
msgstr "arxiu"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:672
#, kde-format
msgid ""
"Caught unexpected exception in SignEncryptFilesController::Private::"
"slotWizardOperationPrepared: %1"
msgstr ""
"S'ha detectat una excepció inesperada a SignEncryptFilesController::Private::"
"slotWizardOperationPrepared: %1"
#: src/crypto/signencryptfilescontroller.cpp:674
#, kde-format
msgid ""
"Caught unknown exception in SignEncryptFilesController::Private::"
"slotWizardOperationPrepared"
msgstr ""
"S'ha detectat una excepció inesperada a SignEncryptFilesController::Private::"
"slotWizardOperationPrepared"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:182
#, kde-format
msgid "Signing failed."
msgstr "La signatura ha fallat."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:199
#, kde-format
msgid "Encryption failed."
msgstr "L'encriptatge ha fallat."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:227
#, kde-format
msgid "Signing and encryption succeeded."
msgstr "Signatura i encriptatge correctes."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:244 src/crypto/signencrypttask.cpp:261
#, kde-format
msgid "Output error: %1"
msgstr "Error de sortida: %1"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:268
#, kde-format
msgid " Encryption succeeded."
msgstr " Encriptatge correcte."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:280
#, kde-format
msgid "%1: <b>Sign/encrypt canceled.</b>"
msgstr "%1: <b>S'ha cancel·lat la signatura/encriptatge.</b>"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:280
#, kde-format
msgid " %1: Sign/encrypt failed."
msgstr " %1: ha fallat la signatura/encriptatge."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:283
#, kde-format
msgctxt "label: result. Example: foo -> foo.gpg: Encryption failed."
msgid "%1: <b>%2</b>"
msgstr "%1: <b>%2</b>"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:479
#, kde-format
msgid "Cannot determine protocol for task"
msgstr "No es pot determinar cap protocol per a la tasca"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:533
#, kde-format
msgctxt "<name of first file>, ..."
msgid "%1, ..."
msgstr "%1,..."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:673 src/utils/archivedefinition.cpp:422
#, kde-format
msgid ""
"Cannot find common base directory for these files:\n"
"%1"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el directori base comú per a aquests fitxers:\n"
"%1"
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:690
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Creating signed and encrypted archive ..."
msgstr "S'està creant un arxiu signat i encriptat..."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:710
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Creating encrypted archive ..."
msgstr "S'està creant un arxiu encriptat..."
#: src/crypto/signencrypttask.cpp:730
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "Creating signed archive ..."
msgstr "S'està creant un arxiu signat..."
#: src/crypto/task.cpp:179
#, kde-format
msgid "Unknown exception in Task::start()"
msgstr "Excepció desconeguda a Task::start()"
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:182
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Verify Checksum Results"
msgstr "Resultats en la comprovació de la suma de verificació"
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:359
#, kde-format
msgid "Cannot find checksums file for file %1"
msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer de suma de verificació per al fitxer %1"
#: src/crypto/verifychecksumscontroller.cpp:545
#, kde-format
msgid "Verifying checksums (%2) in %1"
msgstr "S'està verificant la suma de verificació (%2) en %1"
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:54
#, kde-format
msgctxt "title:window"
msgid "Add User ID"
msgstr "Afegeix un ID d'usuari"
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:65
#, kde-format
msgid "Enter a name and an email address to use for the user ID."
msgstr ""
"Introduïu un nom i una adreça de correu electrònic a emprar per a l'ID "
"d'usuari."
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:66
#, kde-format
msgid "Enter a name and/or an email address to use for the user ID."
msgstr ""
"Introduïu un nom i/o una adreça de correu electrònic a emprar per a l'ID "
"d'usuari."
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:131
#: src/dialogs/newopenpgpcertificatedetailsdialog.cpp:246
#, kde-format
msgid "Enter a name or an email address."
msgstr "Introduïu un nom o una adreça de correu electrònic."
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:142
#: src/dialogs/newopenpgpcertificatedetailsdialog.cpp:257
#, kde-format
msgid "There is a problem."
msgstr "Hi ha hagut un problema."
#: src/dialogs/adduseriddialog.cpp:153
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<div>This is how the new user ID will be stored in the certificate:</"
"div><center><strong>%1</strong></center>"
msgstr ""
"<div>Aquesta és la forma en què la identificació nova d'usuari "
"s'emmagatzemarà en el certificat:</div><center><strong>%1</strong></center>"
#: src/dialogs/certificatedetailsdialog.cpp:63
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "OpenPGP Certificate"
msgstr "Certificat OpenPGP"
#: src/dialogs/certificatedetailsdialog.cpp:65
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "S/MIME Certificate"
msgstr "Certificat S/MIME"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:59
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:79
#, kde-format
msgctxt "Format string for the labels in the \"Your Personal Data\" page"
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:70
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:267
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:310
#, kde-format
msgctxt "interpunctation for labels"
msgid "%1:"
msgstr "%1:"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:80
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:125
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:133
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:312
#, kde-format
msgid "(required)"
msgstr "(requerit)"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:80
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:312
#, kde-format
msgid "(optional)"
msgstr "(opcional)"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:108
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:481
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "<interface>%1</interface> is required, but empty."
msgstr "Es requereix <interface>%1</interface>, però està buit."
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:111
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:484
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<interface>%1</interface> is required, but empty.<nl/>Local Admin rule: "
"<icode>%2</icode>"
msgstr ""
"Es requereix <interface>%1</interface>, però està buit.<nl/>Regla de "
"l'administració local: <icode>%2</icode>"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:119
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:492
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "<interface>%1</interface> is incomplete."
msgstr "<interface>%1</interface> és incomplet."
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:122
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:495
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<interface>%1</interface> is incomplete.<nl/>Local Admin rule: <icode>%2</"
"icode>"
msgstr ""
"<interface>%1</interface> és incomplet. <nl/>Regla de l'administració local: "
"<icode>%2</icode>"
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:129
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:502
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid "<interface>%1</interface> is invalid."
msgstr "L'<interface>%1</interface> no és vàlid."
#: src/dialogs/certificatedetailsinputwidget.cpp:132
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:505
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<interface>%1</interface> is invalid.<nl/>Local Admin rule: <icode>%2</icode>"
msgstr ""
"<interface>%1</interface> no és vàlid. <nl/>Regla de l'administració local: "
"<icode>%2</icode>"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:208
#, kde-format
msgid "User IDs:"
msgstr "ID d'usuaris:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:213
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:345
#, kde-format
msgid "User IDs"
msgstr "ID d'usuaris"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:228
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Add User ID"
msgstr "Afegeix un ID d'usuari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:231
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Flag as Primary"
msgstr "Marca com a primari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:232
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Flag the selected user ID as the primary user ID of this key."
msgstr ""
"Marca l'ID de l'usuari seleccionat com a ID primari de l'usuari d'aquesta "
"clau."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:235
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Certify User IDs"
msgstr "Certifica els ID d'usuari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:238
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Show Certifications"
msgstr "Mostra les certificacions"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:241
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Revoke Certifications"
msgstr "Revoca les certificacions"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:244
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:632
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Revoke User ID"
msgstr "Revoca l'ID d'usuari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:278
#, kde-format
msgid "Trust level:"
msgstr "Nivell de confiança:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:283
#, kde-format
msgid "Valid from:"
msgstr "Vàlid des de:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:288 src/dialogs/expirydialog.cpp:98
#, kde-format
msgid "Valid until:"
msgstr "Vàlid fins a:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:291
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Change the end of the validity period"
msgstr "Canvia el final del període de validesa"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:292
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Change Validity"
msgstr "Canvia la validesa"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:298
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:305
#, kde-format
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Empremta digital:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:302
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Copy the fingerprint to the clipboard"
msgstr "Copia l'empremta digital al porta-retalls"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:303
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Copy fingerprint"
msgstr "Copia l'empremta digital"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:310
#, kde-format
msgid "Issuer:"
msgstr "Emissor:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:313
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Show the issuer certificate"
msgstr "Mostra el certificat de l'emissor"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:314
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Show certificate"
msgstr "Mostra el certificat"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:320
#, kde-format
msgid "Compliance:"
msgstr "Compliment:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:325
#, kde-format
msgid "Trusted introducer for:"
msgstr "Presentador de confiança per a:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:327
#, kde-format
msgid "See certifications for details."
msgstr "Mostra les certificacions per a obtenir més detalls."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:333
#, kde-format
msgid "Related addresses:"
msgstr "Adreces relacionades:"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:338
#, kde-format
msgid "Related addresses"
msgstr "Adreces relacionades"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:349
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "More Details..."
msgstr "Més detalls..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:352
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Trust Chain Details"
msgstr "Detalls de la cadena de confiança"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:355
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Update"
msgstr "Actualitza"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:361
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Change Passphrase"
msgstr "Canvia la frase de pas"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:364
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Generate Revocation Certificate"
msgstr "Genera un certificat de revocació"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:366
#, kde-format
msgid ""
"A revocation certificate is a file that serves as a \"kill switch\" to "
"publicly declare that a key shall not anymore be used. It is not possible "
"to retract such a revocation certificate once it has been published."
msgstr ""
"Un certificat de revocació és un fitxer que serveix com un «interruptor "
"d'apagat» per a declarar públicament que una clau no es pot emprar més. No "
"és possible retirar un certificat de revocació una vegada ha estat publicat."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:502
#, kde-format
msgctxt "Valid until:"
msgid "unlimited"
msgstr "sense límit"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:525
#, kde-format
msgid "Email"
msgstr "Correu electrònic"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:525
#: src/newcertificatewizard/enterdetailspage.cpp:61
#, kde-format
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:525
#, kde-format
msgid "Trust Level"
msgstr "Nivell de confiança"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:525
#, kde-format
msgid "Tags"
msgstr "Etiquetes"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:543
#, kde-format
msgctxt "text for screen readers for an empty email address"
msgid "no email"
msgstr "sense correu electrònic"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:630
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info"
msgid ""
"<para>Do you really want to revoke the user ID<nl/><emphasis>%1</emphasis> ?"
"</para>"
msgstr ""
"<para>Realment voleu revocar l'ID d'usuari<nl/><emphasis>%1</emphasis>?</"
"para>"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:817
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Flag as Primary User ID"
msgstr "Marca com a ID primari de l'usuari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:826
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Certify User IDs..."
msgstr "Certifica els ID d'usuari..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:827
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Certify User ID..."
msgid_plural "Certify User IDs..."
msgstr[0] "Certifica l'ID d'usuari..."
msgstr[1] "Certifica els ID d'usuari..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:834
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Revoke Certifications..."
msgstr "Revoca les certificacions..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:835
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Revoke Certification..."
msgid_plural "Revoke Certifications..."
msgstr[0] "Revoca la certificació..."
msgstr[1] "Revoca les certificacions..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:844
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Publish at Mail Provider ..."
msgstr "Publica al proveïdor de correu..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:859
#, kde-format
msgctxt "@action:inmenu"
msgid "Revoke User ID"
msgstr "Revoca l'ID d'usuari"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:905
#, kde-format
msgid "never"
msgstr "Mai"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:907
#, kde-format
msgid "Signing"
msgstr "Signatura"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:908
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:912
#, kde-format
msgid "First message"
msgstr "Primer missatge"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:909
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:913
#, kde-format
msgid "Last message"
msgstr "Últim missatge"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:910
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:914
#, kde-format
msgid "Message count"
msgstr "Comptador de missatges"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:911
#: src/smartcard/openpgpcard.cpp:102
#, kde-format
msgid "Encryption"
msgstr "Encriptatge"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:946
#, kde-format
msgid "Updating..."
msgstr "S'està actualitzant..."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:986
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Update the key from external sources."
msgstr "Actualitza la clau a partir de fonts externes."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1003
#, kde-format
msgid "Common Name"
msgstr "Nom comú"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1004
#, kde-format
msgid "Organization"
msgstr "Organització"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1005
#, kde-format
msgid "Street"
msgstr "Carrer"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1006
#, kde-format
msgid "City"
msgstr "Ciutat"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1007
#, kde-format
msgid "State"
msgstr "Estat"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1008
#, kde-format
msgid "Country"
msgstr "País"
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1036
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Update the CRLs and do a full validation check of the certificate."
msgstr ""
"Actualitza les CRL i fes una comprovació completa de validesa del certificat."
#: src/dialogs/certificatedetailswidget.cpp:1045
#, kde-format
msgid "The issuer certificate could not be found locally."
msgstr "No s'ha trobat localment l'emissor del certificat."
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:135
#, kde-format
msgid "Please select one or more of the following certificates:"
msgstr "Seleccioneu un o més dels certificats següents:"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:136
#, kde-format
msgid "Please select one of the following certificates:"
msgstr "Seleccioneu un dels certificats següents:"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:168
#: src/view/smartcardwidget.cpp:67
#, kde-format
msgid "Reload"
msgstr "Torna a carregar"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:169
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Refresh certificate list"
msgstr "Actualitza la llista de certificats"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:170
#: src/view/keylistcontroller.cpp:388 src/view/welcomewidget.cpp:137
#, kde-format
msgid "Import..."
msgstr "Importa..."
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:171
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Import certificate from file"
msgstr "Importa un certificat des del fitxer"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:172
#, kde-format
msgid "Import certificate"
msgstr "Importa un certificat"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:173
#, kde-format
msgid "Lookup..."
msgstr "Cerca..."
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:174
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Look up certificate on server"
msgstr "Cerca de certificats al servidor"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:175
#, kde-format
msgid "Look up certificate"
msgstr "Cerca de certificats"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:176
#, kde-format
msgid "New..."
msgstr "Nou..."
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:177
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Create a new OpenPGP certificate"
msgstr "Crea un certificat OpenPGP nou"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:178
#, kde-format
msgid "Create certificate"
msgstr "Crea un certificat"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:179
#, kde-format
msgid "Groups..."
msgstr "Grups..."
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:180
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid "Manage certificate groups"
msgstr "Gestiona els grups de certificats"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:181
#, kde-format
msgid "Manage groups"
msgstr "Gestiona grups"
#: src/dialogs/certificateselectiondialog.cpp:230
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Certificate Selection"
msgstr "Selecció de certificats"
#: src/dialogs/certifycertificatedialog.cpp:55
#, kde-format
msgid "Certify"
msgstr "Certifica"
#: src/dialogs/certifycertificatedialog.cpp:86
#, kde-format
msgctxt "@title:window arg is name, email of certificate holder"
msgid "Certify Certificate: %1"
msgstr "Certifica el certificat: %1"
#: src/dialogs/certifycertificatedialog.cpp:97
#, kde-format
msgctxt "@title:window Certify Certificate Group <group name>"
msgid "Certify Certificate Group %1"
msgstr "Certifica el grup de certificats %1"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:288
#, kde-format
msgid ""
"Verify the fingerprint, mark the user IDs you want to certify, and select "
"the key you want to certify the user IDs with.<br><i>Note: Only the "
"fingerprint clearly identifies the key and its owner.</i>"
msgstr ""
"Verifiqueu l'empremta digital, marqueu els ID de l'usuari que voleu "
"certificar, i seleccioneu la clau amb la qual voleu certificar els ID de "
"l'usuari.<br><i>Nota: Només l'empremta digital identifica amb claredat la "
"clau i el seu propietari.</i>"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:310
#, kde-format
msgid "Certify with:"
msgstr "Certifica amb:"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:322
#, kde-format
msgctxt "@action:button"
msgid "Set Owner Trust"
msgstr "Estableix la confiança en el propietari"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:324
#, kde-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"Click to set the trust level of the selected certification key to ultimate "
"trust. This is what you usually want to do for your own keys."
msgstr ""
"Feu clic per a establir el nivell de confiança de la clau de certificació "
"seleccionada a fonamental. Això és el que normalment voldreu fer amb les "
"vostres pròpies claus."
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:339
#, kde-format
msgctxt "@info"
msgid "One or more certificates cannot be certified."
msgstr "Un o més certificats S/MIME no s'han pogut certificar."
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:352 src/dialogs/certifywidget.cpp:574
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:588
#, kde-format
msgctxt "@title:column"
msgid "User ID"
msgstr "ID d'usuari"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:356
#, kde-format
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:356
#, kde-format
msgid "Show advanced options"
msgstr "Mostra les opcions avançades"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:362
#, kde-format
msgid "Certify for everyone to see (exportable)"
msgstr "Certifica perquè tothom ho vegi (exportable)"
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:364
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:tooltip"
msgid ""
"Check this option, if you want to share your certifications with others. If "
"you just want to mark certificates as certified for yourself, then you can "
"uncheck it."
msgstr ""
"Activeu aquesta opció si voleu compartir les vostres certificacions amb "
"altres. Si només voleu marcar els certificats com a certificats per vós "
"mateix, llavors podeu desactivar-ho."
#: src/dialogs/certifywidget.cpp:372
#, kde-format